HOTLINE0909540549

Đào tạo bồi dưỡng

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NHÀ GIÁO  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – NHIỆM VỤ CẤP BÁCH

- Tham gia tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các bậc học, ngành học;

- Bồi dưỡng giáo viên THPT về đổi mới phương pháp dạy học;

- Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giáo dục gia đình;

- Bồi dưỡng giáo viên mầm non;

- Tổ chức, quản lý đào tạo theo tích lũy môđun, tín chỉ.

- Tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện

- Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy tích hợp tiếp cận Năng lực thực hiện;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.