Quản trị doanh nghiệp

  1. Quản trị nhà trường, cơ sở dạy nghề;
  2. Quản trị doanh nghiệp phát triển bền vững.
  3. Quản trị cơ sở GDNN theo tiếp cận hiện đại;
  4. Xây dựng kế hoạch Chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở GDNN;
  5. Quản lý và phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong giáo dục nghề nghiệp.