HOTLINE0909540549

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đang tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tại một số trường và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Hiện nay lớp nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ cao đẳng được tổ chức tại trường Cao đẳng Y dược Hà Nội; trường Cao đẳng Kỹ nghệ II ( TP Hồ Chí Minh) cũng tổ chức các lớp cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và lớp nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng; tỉnh Trà Vinh đang tiến hành tổ chức lớp cho Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp cho các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Các lớp bồi dưỡng vừa đào tạo trực tiếp vừa đào tạo online do các nhà sư phạm có kiến thức, kỹ năng, uy tín của Viện đảm nhiệm.

 Học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp được nghiên cứu và thực tập sư phạm các module:

 

Mã module

 

Tên module

 

Thời gian đào tạo ( giờ)

 

Tổng số

 

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, bài tập

 

Kiểm tra

MĐSP 01

Thiết kế dạy học

60

26

32

02

MĐSP 02

Thực hiện dạy học

56

14

39

03

MĐSP 03

Đánh giá trong giờ học

20

08

11

01

MĐSP 04

Thực tập sư phạm

24

02

22

 

                                                 

Cộng

160

50

104

06

 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp được nghiên cứu và thực tập sư phạm các module:

 

Mã module

 

Tên module

 

Thời gian đào tạo ( giờ)

 

Tổng số

 

Lý thuyết

 

Thực hành, thảo luận, bài tập

 

Kiểm tra

MĐSPCĐ 01

Thiết kế dạy học

60

26

32

02

MĐSPCĐ 02

Thực hiện dạy học

56

14

39

03

MĐSPCĐ 03

Đánh giá trong giờ học

20

08

11

01

MĐSPCĐ 04

Tổ chức hoạt động giáo dục

36

12

22

02

MĐSPCĐ 05

Phát triển chương trình đào tạo

56

18

34

04

MĐSPCĐ 06

Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

52

20

28

04

MĐSPCĐ 07

Thực tập sư phạm

120

7

109

04

                                                 

Cộng

400

105

275

20

 

Dưới đây là một số hình ảnh về các lớp bồi dưỡng:

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Y dược Hà Nội

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp và Cao đẳng tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

(TP Hồ Chí Minh)

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp cho các trung tâm GDNN

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh