HOTLINE0909540549

Cơ cấu - Tổ chức bộ máy

Quyết đinh Số 27/QĐ-VĐTPTNL về việc bổ nhiệm giám đốc trung tâm phát triển nhân lực của Viện đào tạo và Phát triển nhân lực.

Quyết định Số 28/QĐ-VĐTPTNL về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học.

Viện đào tạo và phát triển nhân lực có đội ngũ nhân sự: cơ hữu, thỉnh giảng, cộng  tác viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm gồm:

 

Cơ cấu tổ chức