HOTLINE0909540549

Kiểm định chất lượng - Quản lý chất lượng

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghể Trồng trọt, trình độ trung cấp - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệpi, trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Hàng Hải II

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điều khiển tàu biển, trình độ cao đẳng, Trường Cao đẳng Hàng Hải II

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Điều khiển tàu biển, trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Hàng Hải II

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp   - Trường Cao đẳng Hàng Hải II

Quyết định công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Quyết định công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình