Kiểm định chất lượng - Quản lý chất lượng

Công văn 2149/TB-TCGDNN ngày 17/09/2020

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN KIỂM ĐỊNH CỦA VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC       

Kiểm định chất lượng tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghề Quy Nhơn

Theo báo dansinh.vn

Đường dẫn link: 

Kiểm định chất lượng: Chìa khóa khẳng định chất lượng, thương hiệu

Quy định về đạt và không đạt tiêu chuẩn chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hoạt động Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

Các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận

1. Cơ sở GDNN, CS hoạt động GDNN bị thu hồi GCN đăng ký hoạt động GDNN thì bị thu hồi các GCN đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CS GDNN và GCN đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (đối với chương trình đào tạo có trong GCN đăng ký hoạt động GDNN bị thu hòi)

2. CS GDNN bị giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật GDNN thì bị thu hồi toàn bộ các GCN đạt tiêu chuẩn kiểm định đã được cấp

3. CS GDNN có 02 năm liên tiếp không báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng CS GDNN hàng năm theo quy định của Bộ trường Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì bị thu hồi GCN đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CS GDNN

4. CS GDNN, CS hoạt động GDNN có 02 năm liên tiếp không báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì bị thu hồi GCN đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo đó

5. Tổ chức kiểm định thực hiện việc cấp GCN đạt tiêu chuẩn kiểm định không đúng quy định tại Nghị định 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

6. Có hành vi bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất giữa tổ chức kiểm định và CS GDNN, CS hoạt động GDNN nhằm làm sai lệch kết quả đánh giá ngoài để được cấp GCN đạt tiêu chuẩn kiểm định

7. Gian lận, giả mạo hoặc tẩy, xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung giấy tờ, tài liệu để đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN

8. CS GDNN, chương trình đào tạo không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN trong thời gian GCN đạt tiêu chuẩn kiểm định đã cấp còn thời hạn

Danh sách Kiểm Định viên cơ hữu của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực

Công văn 03 của Viện về bồi dưỡng tự đánh giá