Kiểm định chất lượng - Quản lý chất lượng

Công văn 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

Công văn 02,03 của Viện về kiểm định, bồi dưỡng tự đánh giá

Công văn 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

Công văn 452/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

CV:04 về đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Danh sách Kiểm Định viên cơ hữu của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực

Ngày 31/12/2019 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã được giấy chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

Ngày 09/11/2018 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020

Nghị định:49/2018/NĐ-CP, ngày 30/03/2018 Qui định về kiểm định CL GDNN