Kiểm định chất lượng - Quản lý chất lượng

Ngày 09/11/2018 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020

Viện có có chức năng, nhiệm vụ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng, quản lí chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Viện có đội ngũ chuyên gia, kiểm định viên đông đảo, nhiều kiểm định viên có trình độ TS, PGS.TS, GS.TS.