HOTLINE0909540549

Kiểm định chất lượng - Quản lý chất lượng

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC.

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

UYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

 

UYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐĂNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.