Giới thiệu

Ngày 31/12/2019 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã được giấy chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

Viện có có chức năng, nhiệm vụ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng, quản lí chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Viện có đội ngũ chuyên gia, kiểm định viên đông đảo, nhiều kiểm định viên có trình độ TS, PGS.TS, GS.TS.