HOTLINE0909540549

Hội đồng kiểm định

  Quyết định 102 ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Viện trưởng Viện đào tạo và phát triển nhân lực về việc thay thế thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

Quyết định số 53 Kiện toàn Hội đồng kiểm đinh chất lượng Giáo dục nghề nghiệp 2022.

Quyết định số 24/QĐ-VPTĐTNL ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Viện trưởng Viện đào tạo và phát triển nhân lực về việc bổ sung thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp căn cứ theo Quyết định số 190/QĐ-VPTĐTNL ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Viện trưởng Viện đào tạo và phát triển nhân lực về việc thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp.

Quy chế hoạt động của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp