HOTLINE0909540549

Kết quả kiểm định

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC.

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

UYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

 

UYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hà Nội

Quyết định về việc Công nhận kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hà Nội

Quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Quyết định về việc Công nhận kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng