HOTLINE0909540549

Kết quả kiểm định

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điện công nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Điện công nghiệp trình độ cao đẳng- Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

 Quyết định công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Báo cáo tóm tắt Kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp