Văn bản QPPL - Văn bản hướng dẫn

Công văn 2149/TB-TCGDNN ngày 17/09/2020

Trả lời kiến đánh giá ngoài tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Công văn 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

Công văn 02,03 của Viện về kiểm định, bồi dưỡng tự đánh giá

Công văn 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

Công văn 452/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

CV:04 về đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định:49/2018/NĐ-CP, ngày 30/03/2018 Qui định về kiểm định CL GDNN