HOTLINE0909540549

Văn bản QPPL - Văn bản hướng dẫn

Công văn 2149/TB-TCGDNN ngày 17/09/2020

Quy định về đạt và không đạt tiêu chuẩn chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trả lời kiến đánh giá ngoài tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Công văn 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

Công văn 02,03 của Viện về kiểm định, bồi dưỡng tự đánh giá

Công văn 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

Công văn 452/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019

CV:04 về đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định:49/2018/NĐ-CP, ngày 30/03/2018 Qui định về kiểm định CL GDNN