HOTLINE0922000099

Nghiên cứu khoa học

Hội đồng khoa học Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp

Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên lực lượng chủ yếu có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP

Đề tài khoa học đang triển khai

Thông tin cơ bản:  Viện thực hiện triển khai nghiên cứu cơ bản, thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh khoa học giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, như:

Bài viết trình bày những nghiên cứu về giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp; nêu các mô hình , cách thức dạy nghề trong doanh nghiệp; Đề xuất các giải pháp cơ bản đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

  • Tham gia tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các bậc học, ngành học;
  • Thu thập, lưu trữ, xử lý và phổ biến thông tin khoa học giáo dục;
  • Thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp
  • Thực hiên các dịch vụ khoa học;
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  • Thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp
  • Thực hiên các dịch vụ khoa học;
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.