HOTLINE0922000099

Dự án – Đề tài

Hội đồng khoa học Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP