Nghiên cứu lĩnh vực giáo dục

  • Tham gia tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các bậc học, ngành học;
  • Thu thập, lưu trữ, xử lý và phổ biến thông tin khoa học giáo dục;