HOTLINE0909540549

Tin tức ITD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PGS.TS Cao Văn Sâm

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

                              Cao Việt Anh                           

                                                                                                                                                                                                                               

Tóm tắt

Ta đang đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập khu vực ASEAN, quốc tế, nhu cầu về lao động kỹ thuật, đặc biệt là lao động trình độ cao cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các ngành trọng điểm, vùng kinh tế động lực, đòi hỏi chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bởi dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4( công nghiệp 4.0) quá trình CNH- HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế cần nhân lực chất lượng cao.

Từ khóa: đào tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, công nghiệp hóa- hiện đại hóa, 4.0.

Những vấn đề, thách thức đặt ra

 Đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang có những vấn đề, thách thức sau:

- Tạo nền tảng thực hiện quyết sách của Đảng về định hướng phát triển đất nước 10 năm tới và các năm tiếp theo là:“Đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao" ( trích Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII) .

- Đẩy nhanh quá trình đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất, mở rộng các khu công nghiệp, khu chế xuất, đảm bảo để n­ước ta trở thành một n­ước có trình độ kĩ thuật, công nghệ tiên tiến so với các n­ước trong khu vực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo h­ướng tăng tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng của nông nghiệp trong GDP, đồng thời điều chỉnh cơ cấu lao động. Tăng nhanh tỷ lệ lao động đ­ược đào tạo trong toàn bộ lao động xã hội, nâng tỷ lệ lao động kỹ thuật có trình độ cao. Tăng cường hội nhập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với những nước thành công trong phát triển đào tạo nghề ở khu vực ASEAN và trên thế giới. Hợp tác với các nước ASEAN, trên thế giới để tiến tới công nhận kỹ năng nghề của nhau, tích cực tham gia vào các hoạt động của khu vực và thế giới để giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm...

         - Cuộc cách mạng 4.0 tác động tới chuyển dịch sản xuất công nghiệp quốc gia theo hướng từ nền kinh tế năng suất thấp sang nền kinh tế năng suất cao; tạo ra những thay đổi lớn trong cơ cấu của các ngành kinh tế, đặc biệt là công nghiệp cũng như đóng góp của mỗi ngành trong tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế của nước ta trong thời gian tới. Đây là thách thức và cũng là cơ hội để giáo dục nghề nghiệp Việt nam tận dụng được các lợi ích của cuộc cách mạng 4.0.  

         - Đào tạo theo hướng cầu đã trở thành cách tiếp cận đào tạo có hiệu quả và đang được thực hiện rất thành công ở các quốc gia phát triển. Chương trình việc làm toàn cầu của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), đã khuyến cáo các quốc gia tổ chức đào tạo nghề linh họat theo hướng cầu của thị trường lao động, nhằm tạo việc làm bền vững. UNESO đã nêu rõ, phát triển kỹ năng nghề gắn với học tập suốt đời sẽ là xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong thế kỷ XXI. Theo một nghiên cứu về các xu hướng toàn cầu đang nổi lên trong giáo dục nghề nghiệp coi kỹ năng là một loại tiền tệ quốc tế, là một nguồn lợi thế kinh tế và ngày càng “có thể giao dịch”.

- Để giải quyết các thách thức trên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực,  chúng ta phải thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục nghề nghiệp, Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, thích ứng, hiệu quả và công bằng;  đủ năng lực đào tạo, hình thành đội ngũ lao động có kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng cao suất lao động, đảm bảo việc làm và an sinh xã hội bền vững, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đến năm 2025 hệ thống GDNN góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% trong tổng lực lượng lao động, trong đó có 30% có văn bằng, chứng chỉ. Phấn đấu có 70 trường chất lượng cao, trong đó 03 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4. Đến năm 2030 hệ thống GDNN góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trong tổng lực lượng lao động, trong đó có 40% có văn bằng, chứng chỉ. Phấn đấu có 90 trường chất lượng cao, trong đó 15 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 50 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4. Tầm nhìn đến năm 2045 giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của một nước phát triển; trở thành quốc gia phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong khu vực ASEAN, bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo.

         Cần tiếp tục quyết liệt giải quyết các vấn đề sau

       Muốn thực hiện được các mục tiêu chiến lược, đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhân lực cho nghiệp hóa- Hiện đại hóa và hội nhập theo chúng tôi ta cần tiếp tục quyết liệt giải quyết có hiệu quả các vấn đề sau:

       Một là, thực hiện đồng bộ các giải pháp chiến lượng như: Hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách GDNN; Đẩy mạnh gắn kết GDNN với doanh nghiệp, thị trường lao động; Nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý và nhà giáo GDNN; Hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo; Đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển biến căn bản nhận thức và nhanh chóng nâng cao năng lực chuyển đổi số của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho giáo dục nghề nghiệp; Chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp…

       Hai là, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng GDNN đây là vấn đề đột phá về đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đối với đội ngũ quản lý, nhà giáo GDNN và người dạy cần nâng cao năng lực. Phát triển đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn, chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả. Tiến tới tất cả các giáo viên dạy trình độ trung cấp, giảng viên dạy trình độ cao đẳng phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm và giảng dạy tích hợp. Giảng viên ở các trường cao đẳng chất lượng cao, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề được đầu tư trọng điểm phải có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW; có trình độ kỹ năng nghề cao hơn một bậc trình độ đào tạo để giảng dạy thực hành… Đối với phát triển chương trình, học liệu và phương pháp đào tạo cần theo hướng hiện đại, mở, linh hoạt với sự tham gia chặt chẽ của doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích, dự báo nhu cầu kỹ năng, năng lực hành nghề và việc làm của thị trường lao động và trên cơ sở chuẩn “đầu ra”, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động ở từng vùng, từng địa phương; đồng thời quan tâm đến phát triển chương trình phù hợp với các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội và trên thị trường lao động, theo phương châm “không để ai lại phía sau”. Nội dung chương trình đào tạo không chỉ chú trọng hình thành thái độ, kỹ năng nghề nghiệp mà còn hướng tới hình thành kỹ năng thích ứng cho người lao động, nhằm đáp ứng sự thay đổi công nghệ, thay đổi nghề nghiệp trong bối cảnh CMCN lần thứ tư và nền kinh tế số. Tiếp nhận, chuyển giao và nhân rộng bộ chương trình đào tạo chất lượng cao được nhập khẩu từ các nước tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo của các nước có chương trình đào tạo được nhập khẩu…Đối với cơ sở vật chất, thiết bị cần tăng cường theo hướng hiện đại hóa , đạt chuẩn quy định, phù hợp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp phù hợp với hướng phân tầng chất lượng (trường chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm, nghể mới, ngành nghề nông nghiệp công nghệ cao…); sử dụng thiết bị đào tạo tại doanh nghiệp; đầu tư  phát triển các thiết bị mô phỏng cho thực hành, thực tập. Hiên đại hóa các Trung tâm dịch vụ cho HSSV (TT thể dục; KTX, nhà ăn...). Nâng cao hiệu quả và hiệu suất đào tạo của cơ sở GDNN trên cơ sở chia sẻ tài nguyên và tối ưu hóa quy trình đào tạo…Đẩy mạnh hoạt động phát triển kỹ năng nghề cho người học và người lao động và hoạt động đánh giá kỹ năng nghề theo hướng chuẩn hóa, trên cơ sở khung  trình độ kỹ năng nghề quốc gia. Triển khai các hoạt động nâng cao kỹ năng cho người học và người lao động, chú trọng trang bị các kỹ năng mới trong mô trường làm việc 4.0, bao gồm các kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng số…

     Ba là, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, đặc biệt hợp tác đào tạo các chương trình theo tiêu chuẩn kỹ năng của nhau, công nhận lẫn nhau, mở rộng sử dụng thị trường nhân lực sau đào tạo trong quá trình hội nhập. Hình thành mạng lưới chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đa dạng hóa các hoạt động giao lưu văn hoá, thể dục thể thao giữa học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế…

     Bốn là, tăng cường kiểm định chất l­ượng cơ sở và các ch­ương trình đào tạo, đảm bảo hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc gia, khu vực và thế giới; đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho ngư­ời lao động. Phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng quốc gia về giáo dục nghề nghiệp tiếp cận “quản lý rủi ro” và đẩy mạnh “hậu kiểm”. Nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, phát huy vai trò người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan quản lý các cấp. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm định, đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng khung bảo đảm chất lượng chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia, chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù. Phát triển đội ngũ kiểm định viên và mạng lưới tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

      Năm là, phát triển hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng tiên tiến trên cơ sở sử dụng triệt để hệ thống dữ liệu quốc gia về giáo dục nghề nghiệp và số hóa hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng của của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý các cấp và kết quả kiểm định chất lượng GDNN.

      Tài liệu tham khảo

  1.Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

  2.Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường  định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 3.Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/05/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

  1. Quyết định số 1982/QĐ- TTg ngày 18/10/2016 của Chính phủ về Khung trình độ quốc gia.
  2. Quyết định số 2239/QĐ- TTg ngày 30/12/2021 của Chính phủ phê duyệt Chiến lượng phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  3. Quyết định số 2222/QĐ- TTg ngày 30/12/2021 của Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
  4. Đào Ngọc Dung, “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.
  5. PGS.TS Cao Văn Sâm và BCN (2019), Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp -Đề tài cấp Bộ, mã số CB2019 -05. PGS.TS Cao Văn Sâm và BCN (2021), Đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở  giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số - Đề tài cấp Bộ, mã số CB2020 -04.

 

 

       

 

 

DISCUSS TRAINING HIGH QUALITY HUMAN RESOURCES

TO MEET INTEGRATION REQUIREMENTS

                                                                                             PGS. TS Cao Văn Sâm

                                                                                              Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                              Cao Việt Anh

:

        Summary

We are strongly industrialization - modernization  and integration into the ASEAN region, intenationally, the demand for technicl labor, especially high-skilled labor for industrial parks, export processing zones, important industries, point, the dynamic economic region, requires us to continue to innovate, improve the quality of vocational education and strengthen the training of high-quality human resources. Because under the impac of the fouth industrial revolution (4,0), the process of industrialization-modernization and intenational economic integration neet high-quality human resources.

 

       Keywords: training, high quality human resource training, industrialization - modernization , 4.0

 

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Chương trình Aus4skills tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệp về triển khai khung trình độ Quốc gia được diễn ra tại khách sạn Novotel Saigon Center.

(Dân sinh) - Trường Cao đẳng hàng Hải II trực thuộc Cục hàng Hải Việt Nam (TP Hồ Chí Minh). Nhà trường có sứ mạng: đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải Việt Nam, khu vực, quốc tế. Mục tiêu Nhà trường phấn đấu là đạt trường chất lượng cao vào năm 2025 và đạt chuẩn quốc tế một số nghề đào tạo trong lĩnh vực hàng hải, dịch vụ cảng biển và logistics.

     Ngày 01 tháng 12 năm 2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức khai mạc đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và chương trình đào tạo (CTĐT) nghề Điều khiển tàu biển, trình độ cao đẳng. ThS Nguyễn Hoàng Anh - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và phát triển nhân lực chủ trì buổi khai mạc. Tham dự buổi khai mạc về phía Nhà trường gồm có: TS Trương Thanh Dũng – Hiệu trưởng, các đồng chí Phó Hiệu trưởng, cùng các thầy cô, lãnh đạo cơ quan, khoa giáo viên và đầy đủ thành viên trong Đoàn đánh giá ngoài.

     Trong lời phát biểu khai mạc, ThS Nguyễn Hoàng Anh - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và phát triển nhân lực trân trọng cảm ơn Nhà trường đã tin tưởng, tích cực, chủ động phối hợp với Viện chuẩn bị chu đáo, đầy đủ mọi mặt cho đánh giá ngoài cơ sở GDNN và CTĐT nghề Điều khiển tàu biển, trình độ cao đẳng. Đây là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực để xây dựng Trường Cao đẳng Hàng hải II trở thành cơ sở GDNN đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025. Nhà trường luôn có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và có nhiều nghề đào tạo trọng điểm đạt chất lượng khu vực ASEAN. Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Cao đẳng Hàng hải II được Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực lựa chọn những cán bộ, nhà giáo có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề, nhiệt tình trách nhiệm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng GDNN. Tin tưởng rằng, Đoàn đánh giá ngoài sẽ làm việc công tâm, minh bạch, đúng tiến độ, kế hoạch và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm định.

    Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, TS Trương Thanh Dũng – Hiệu trưởng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Viện đối với Trường Cao đẳng Hàng hải II. Đồng thời khẳng định, Trường Cao đẳng Hàng hải II luôn coi trọng công tác kiểm định chất lượng và xác định đây là một bước đột phá trong lĩnh vực quản lý để nâng tầm phát triển Nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực của thị trường lao động. Hằng năm, Nhà trường đều thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và CTĐT theo Thông tư 15 của Bộ trưởng Bộ Lao động – TB&XH quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN. Thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng theo Thông tư 28 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN. Qua công tác tự đánh giá giúp Nhà trường có kế hoạch duy trì, cải tiến, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường xác định mục tiêu quan trọng trong năm 2022, hoàn thành đánh giá ngoài cơ sở GDNN và CTĐT nghề Điều khiển tàu biển, trình độ cao đẳng để được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN. Qua đó, giúp Nhà trường có điều kiện đánh giá được toàn bộ hoạt động một cách toàn diện, khắc phục những tồn tại, cải thiện và nâng cao năng lực quản lý trong các hoạt động của Nhà trường. Đồng thời, đó là cơ sở để Trường Cao đẳng Hàng hải II phấn đấu trở thành Trường Cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025.

    Thay mặt Đoàn đánh giá ngoài, GS. TS Đỗ Đức Lưu - Trưởng đoàn đánh giá ngoài nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung việc kiểm tra hồ sơ minh chứng, khảo sát cơ sở vật chất; phỏng vấn lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhà giáo, đại diện doanh nghiệp, cựu HSSV và HSSV đang học tại Trường; làm việc với các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, từng nhóm chuyên trách về các tiêu chí, tiêu chuẩn theo báo cáo tự đánh giá. Qua đó, mong muốn Nhà trường tích cực phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ và cung cấp những thông tin chính xác, khách quan nhất về hoạt động của Nhà trường và CTĐT phục vụ công tác kiểm định của đoàn đạt kết quả tốt.

    Một số hình ảnh Lãnh đạo Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, Đoàn đánh giá ngoài chụp ảnh với Ban Giám hiệu và cơ quan của Nhà trường:

 Tin và ảnh: Thành Dương

          Sáng ngày 18/11/2022, tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thế Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương; đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam; đồng chí Vũ Quang Trực - PGiám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh; đồng chí  đồng chí Nguyễn Đức Tiệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí; đồng chí Phạm Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả; đồng chí Nguyễn Minh Khôi - Phó Viện trưởng Viện đào tạo và phát triển nhân lực; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh sinh viên (HSSV) của Nhà trường.

   Trong bài diễn văn khai giảng năm học, TS Đỗ Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đã điểm lại những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm học 2021-2022. Nổi bật là: Năm học 2021 - 2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội cũng như công tác tổ chức đào tạo của Nhà trường. Nhiều nhiệm vụ quan trọng không thể tiến hành theo đúng kế hoạch, ảnh hưởng tới việc dạy học và các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ, đảm bảo nguồn thu để ổn định đời sống cho cán bộ, giáo viên và người lao động của nhà trường. Trong bối cảnh khó khăn đó Nhà trường đã chủ động tổ chức các hoạt động đào tạo an toàn và linh hoạt gắn với kiểm soát dịch hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm học. Tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức đào tạo, luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi HSSV phát huy hết tiềm năng, khả năng sáng tạo của mình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng đổi mới chương trình, giáo trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đánh giá cao; đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực và vị trí việc làm của người học; do đó chất lượng đào tạo đã được nâng lên rõ rệt, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến hết sức tích cực. Chất lượng đào tạo từng bước được chuẩn hóa và đồng bộ tại các địa điểm đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

          Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức được nâng cao. Qua hơn hai năm sáp nhập, các hoạt động của Nhà trường đã đi vào ổn định và phát huy được tinh thần đoàn kết, các lợi thế của từng địa điểm đào tạo. Công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập được tăng cường; tổ chức mở thêm các ngành nghề mới về du lịch, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển và lợi thế tại địa điểm đào tạo mới từ đó mở rộng địa bàn tuyển sinh về khu vực phía Đông của tỉnh Quảng Ninh, nơi đóng chân của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả trước đây; góp phần tăng doanh thu, phúc lợi và đời sống người lao động được cải thiện rõ nét. Nhà trường tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các trường cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; vị thế, uy tín của Nhà trường ngày càng được khẳng định. Năm học 2021-2022, Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh 5.919 HSSV các hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; 100% HSSV tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Tích cực tổ chức tham gia các hội thi tay nghề các cấp và đạt giải cao, tiêu biểu là: Đạt 01 Huy chương Vàng nghề Lắp đặt điện, 01 Huy chương Đồng nghề Công nghệ ô tô, 03 giải Kỹ năng nghề xuất sắc tại Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12; giải Nhất toàn đoàn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Ninh năm 2022 với 04 giải Nhất, 04 giải Nhì và 02 giải Ba, qua đó đã lựa chọn được 04 thiết bị đi dự thi cấp quốc gia, kết quả: 03 thiết bị đạt giải ba và 01 thiết bị đạt giải khuyến kích; 01 Huy chương Đồng tại kỳ thi “Tay nghề thợ Hàn” cấp quốc gia năm 2022 do Hệp hội Hàn Việt Nam tổ chức; 01 giải Ba và 02 giải khuyến khích tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Đồng thời, Nhà trường tổ chức tốt việc nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong năm, triển khai 12 đề tài cấp cơ sở, 08 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước. Đặc biệt, thông qua kết quả kiểm định chất lượng (KĐCL), Nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL cơ sở GDNN do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và 03 chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh - Điều hòa không khí và nghề Công nghệ ô tô. Với những thành tích nổi bật đó, Nhà trường đã được Bộ Công thương tặng Cờ thi đua năm học 2021-2022; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen; Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Cờ thi đua và 05 cá nhân được tặng Bằng khen. Có được thành tích trên, bên cạnh sự nỗ lực của Nhà tường, còn có sự chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành Bộ Công Thương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Quảng Ninh; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Uông Bí và thành phố Cẩm Phả; Công đoàn Công thương Việt Nam; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh; Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh; các đơn vị đối tác, các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông...

           

          Trong Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thế Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng trong năm học 2021-2022. Đặc biệt, năm học 2022-2023, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tốt khó lường; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột vũ trang có chiều hướng gia tăng; tình hình kinh tế diễn biến hết sức gay gắt, quyết liệt. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng, trong đó có công tác đào tạo của Nhà trường. Vì vậy, Nhà trường cần phát huy tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức đào tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định và của trên giao. Phát huy tính đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành Trường Cao đẳng chất lượng cao, có đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế công nhận; đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho hội nhập, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước.

          Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, TS Đỗ Minh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng bày tỏ sự cảm ơn đối với các cơ quan, ban ngành Bộ Công thương, cơ quan chức năng. Đồng thời nhấn mạnh: Năm học 2022-2023, Nhà trường đã tuyển mới được 4.882 HSSV các hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm học đề ra. Với phương châm hành động: “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” dựa trên giá trị cốt lõi “Chất lượng, chuyên nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm và hội nhập dựa trên nền tảng giá trị truyền thống, đạo đức nghề nghiệp, uy tín và thương hiệu Nhà trường”, Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng cam kết thực hiện sứ mệnh, đó là “Xây dựng môi trường học tập và làm việc thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế tri thức thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy học, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời; cung ứng các dịch vụ giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, xây dựng Nhà trường phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng đào tạo; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường với hệ thống quản trị tiên tiến; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ; phát triển chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đạt chuẩn; có năng lực tự chủ; bảo đảm đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành Trường Cao đẳng chất lượng cao, có đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và quốc tế công nhận; đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho hội nhập, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước.

          Hòa chung với không khí tưng bừng tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023, TS Nguyễn Minh Khôi - Phó Viện trưởng Viện đào tạo và phát triển nhân lực trao Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng. Kết quả này là một trong những động lực quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ để Nhà trường thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu năm học 2022-2023. Đó là: “Đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, tinh gọn bộ máy, phát huy mọi nguồn lực; đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường cao đẳng chất lượng cao".

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

 

Từ ngày 27-31/10/2022, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức lớp tập bồi dưỡng“ Phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp ” cho 60 lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý, nhà giáo của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau 1 tuần làm việc tích cực, khẩn trương từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 10 năm 2022. Công tác Khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum do Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực thực hiện đã kết thúc.

Từ ngày 17-28/10/2022, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức kiểm định chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp và nghề Cắt gọt kim loại, trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại thành phố Kon Tum, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức khai mạc đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và chương trình đào tạo (CTĐT) ngành nghề Trồng trọt, trình độ trung cấp.

Từ ngày 3 đến 14/10/2022, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tiến hành tổ chức kiểm định chương trình đào tạo các nghề: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông và Kế toán, trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Các nghề trên là những nghề trọng điểm nhà trường đã tập trung đầu tư nhiều năm, có đông HSSV theo học, doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn có nhu cầu sử dụng lớn