Đào tạo

KHAI GIẢN LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ SƯ PHẠM KỸ THUẬT SỐ

Mẫu chứng chị nghiệp vụ Sư phạm dạy trình độ: sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019 Viện khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng phát triển chương trình theo tích lũy modul/tin chi

MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ  ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ GIÁO, GDNN, HSSV  NĂM 2019

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

24/8/2019 viện khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp tại Quy Nhơn

sắp tới viện khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo dục nghề nghiệp

khai giảng lớp học "chuyên đề phương pháp, kỹ năng tư vấn học nghề, việc làm" tại Trường cao đẳng hòa bình