Lớp Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp

Lớp Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp

Ngày 23/05/2020 Viện Đào tạo và Phát Triển nhân lực tổ chức lớp “ Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở GDNN” tại Bà Rịa -VũngTàu .Cho các cán bộ quản lý Công Ty cổ phần thương mạị dịch vụ Giáo Dục và Đào Tạo Tâm An.Nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức, nghiệp vụ và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.Chương trình bồi dưỡng bao gồm những chuyên đề:Thực trạng hệ thống giáo dục nghề nghiệp và định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và những điểm mới của Luật giáo dục nghề nghiệp; Kỹ năng quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp;Tổ chức quản lý quá trình đào tạo;Phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra;Hợp tác liên kết với doanh nghiệp.Hướng nghiệp và việc làm;Quản lý nhân sự,quản lý tài chính,tài sản trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;Quyền tự chủ và trách nhiệm,giám sát và báo cáo hoạt động của cở sở và quy hoạch mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp;Việc làm và hướng nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với quản lý.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học đang diễn ra .

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nguồn : Văn Phòng viện