Một số hình ảnh Viện Đào tạo và phát triển nhân lực làm việc với Tổng cục GDNN về Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Một số hình ảnh  Viện Đào tạo và phát triển nhân lực làm việc với Tổng cục GDNN về Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 Một số hình ảnh về phòng phương pháp

Phòng phương pháp

Phòng 3D