Một số hình ảnh Viện Đào tạo và phát triển nhân lực làm việc với Tổng cục GDNN về Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp