Nghiên cứu khoa học

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế

Các Đề Tài Khoa Học Đang Triển Khai 2019

Đột phá để cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp