Tin tức ITD

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
VIỆN TRƯỞNG: PGS.TS Cao Văn Sâm

Địa chỉ: Số Nhà 66 Trần Đại Nghĩa – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Email: info@itd.org.vn – Website: www.itd.org.vn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ

 

Chủ đề Nội dung 
Chủ đề 1  Các khái niệm cơ bản về quản lý
Phần 1.1 Khái niệm cơ bản về tổ chức
Phần 1.2 Bản chất và chức năng của quản lý
Chủ đề 2 Quản lý cơ sở dạy nghề  
Phần 2.1 Khái quát về quản lý cơ sở dạy nghề
Phần 2.2 Cơ cấu tổ chức của cơ sở dạy nghề
Phần 2.3 Vai trò người điều hành cơ sở dạy nghề
Phần 2.4 Thông tin quản lý của cơ sở  dạy nghề
Chủ đề 3 Cung cấp  dịch vụ  đào tạo nghề
Phần 3.1 Khái quát về mô hình cung cấp dịch vụ đào tạo nghề
Phần 3.2 Các cơ quan cung cấp dịch vụ đào tạo nghề
Phần 3.3 Hiệp hội nghề nghiệp của các cơ sở dạy nghề
Phần 3.4 Xu hướng cung cấp dịch vụ đào tạo nghề
Phần 3.5 Nguồn vốn cho các hoạt động dịch vụ đào tạo nghề
Chủ đề 4 Lập kế hoạch đào tạo
Phần 4.1 Khái quát về lập kế hoạch đào tạo
Phần 4.2 Các yếu tố cung-cầu trong lập kế hoạch đào tạo
Phần 4.3 Xác định nhu cầu của các ngành
Phần 4.4 Xác định nhu cầu của học viên
Phần 4.5 Phương pháp và kỹ thuật lập kế hoạch đào tạo
Chủ đề 5 Quản lý quá trình đào tạo
Phần 5.1 Khái quát về quản lý quá trình đào tạo
Phần 5.2 Tổ chức quản lý hoạt động đào tạo
Phần 5.3 Quản lý nhân lực trong hoạt động đào tạo
Phần 5.4 Quản lý học viên và đầu ra của khoá đào tạo
Chủ đề  6 Quản lý và phát triển nhân sự
Phần 6.1 Khái quát về quản lý và phát triển nhân sự
Phần 6.2 Tuyển dụng, lựa chon và bổ nhiệm nhân sự
Phần 6.3  Đào tạo và hướng nghiệp cho nhân viên
Phần 6.4  Chế độ thù lao và phúc lợi của nhân viên
Phần 6.5  Đánh giá kết quả và thăng tiến cho nhân viên
Chủ đề  7 Quản lý học viên ở cơ sở dạy nghè
Phần 7.1 Quá trình tuyển học viên
Phần 7.2  Hướng dẫn và giám sát học tập của học viên
Phần 7.3  Phúc lợi của học viên
Chủ đề 8 Quản lý cơ sở vật chất
Phần 8.1 Khái quát về cơ sở vật chất của cơ sở dạy nghề
Phần 8.2 Quản lý cơ sở vật chất cơ sở dạy nghề
Phần 8.3 Giới thiệu Quy trình quản lý thiết bị của cơ sở dạy nghề
Chủ đề  9 Quản lý tài chính
Phần 9.1 Cơ chế cấp kinh phí bảo đảm hiệu quả và công bằng
Phần 9.2 Quy trình dự toán ngân sách của cơ sở dạy nghề
Phần 9.3 Tạo kinh phí thông qua cơ chế bù đắp kinh phí
Phần 9.4 Quản lý tài sản và thu nhập
Phần 9.5 Các báo cáo tài chính và kiểm toán tài chính
Chủ đề 10 Quản lý chất lượng dạy nghề
Phần 10.1 Quan niệm về chất lượng
Phần 10.2 Bảo đảm chất lượng đào tạo
Phần 10.3 Kiểm định chất lượng dạy nghề
Phần 10.4 Bảo đảm chất lượng của khoá học nghề
Phần 10.5 Giám sát và đánh giá chất lượng dạy nghề
Chủ đề 11 Phát triển và đánh giá khoá học
Phần 11.1 Phát triển khoá học để cấp văn bằng, chứng chỉ
Phần 11.2 Xây dựng khoá đào tạo của cơ sở dạy nghề
Phần 11.3 Xây dựng chương trình đào tạo nghề
Phần 11.4 Đánh giá khoá đào tạo nghề
Phần 11.5 Kinh doanh các khoá đào tạo nghề
Chủ đề 12 Giám sát và báo cáo hoạt động dạy nghề
Phần 12.1 Trách nhiệm giải trình của cơ sở dạy nghề
Phần 12.2 Giám sát hoạt động và chất lượng của cơ sở dạy nghề
Phần 12.3 Báo cáo hoạt động của cơ sở dạy nghề
Chủ đề 13 Tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện
Phần 13.1 Khái niệm về năng lực thực hiện và  khái niệm liên quan
Phần 13.2 Mô hình đào tạo nghề theo năng lực thực hiện
Phần 13.3 Công nhận năng lực thực hiện trong đào tạo nghề
Chủ đề 14 Việc làm và hướng nghiệp
Phần 14.1 Khái quát về việc làm và hướng nghiệp
Phần 14.2 Các nguồn thông tin về việc làm
Phần 14.3 Hỗ trợ giải quyết việc làm
Chủ đề 15 Môi trường pháp lý đào tạo nghề
Phần 15.1 Môi trường pháp lý cho cơ sở dạy nghề
Phần 15.2 Vai  trò điều tiết của chính sách đào tạo nghề quốc gia
Phần 15.3 Cơ cấu  tổ chức của các cơ quan giám sát
Phần 15.4 Các quy định đối với cơ sở dạy nghề

Do các chuyên gia đầu ngành lên lớp, trao đổi; phương pháp theo năng lực thực hiển, trải nghiệm,hiệu quả.

Viện cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Bài viết liên quan