Chương trình đào tạo Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Căn cứ Công văn số 3716/LĐTBXH-TCGDNN ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về viêc cho phép Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệ...

Continue reading