Đào tạo

Khai giảng lớp học “Chuyên đề phương pháp – Kỹ năng tư vấn học nghề – Việc làm” tại Trường cao đẳng hòa bình

PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN HỌC NGHỀ, VIỆC LÀM… 4

 1. Khái niệm về tư vấn hướng nghiệp. 4
 2. Mục đích của tư vấn hướng nghiệp. 5
 3. Nhiệm vụ của công tác hướng nghiệp. 5
 4. Phân loại tư vấn hướng nghiệp. 6
 5. Các điều kiện thực hiện tư vấn hướng nghiệp, việc làm thành công. 7

5.1. Kiến thức tư vấn hướng nghiệp, việc làm.. 7

5.1.1. Quy trình hướng nghiệp. 7

5.1.2. Mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp. 8

5.1.3. Lý thuyết mô hình lập kế hoạch nghề. 10

5.1.4. Lý thuyết hệ thống. 13

5.1.6. Lý thuyết vị trí điều khiển. 15

5.2. Yêu cầu về thái độ. 16

5.3. Yêu cầu về kỹ năng. 16

PHẦN 2. CÁC KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, VIỆC LÀM… 17

 1. Các kỹ năng áp dụng trong tư vấn hướng nghiệp, việc làm.. 17

1.1. Kỹ năng hành vi quan tâm.. 17

1.2. Kỹ năng đặt câu hỏi 18

1.3. Kỹ năng phản hồi cảm xúc. 22

1.4. Kỹ năng đối mặt 23

1.5. Kỹ năng tập trung. 24

1.6. Kỹ năng phản hồi ý tưởng. 25

 1. Phương pháp tư vấn học nghề. 25

2.1. Liệu pháp kể chuyện (tư vấn trần thuật) 25

2.2. Liệu pháp tập trung vào giải pháp. 26

 1. Mối quan hệ giữa các kỹ năng và phương pháp tư vấn nghề. 27
 2. Sử dụng các kỹ năng và phương pháp trong các giai đoạn tư vấn hướng nghiệp. 27

4.1. Chu trình tư vấn hướng nghiệp. 27

4.2. Các giai đoạn cụ thể và phương pháp áp dụng các giai đoạn này. 28

4.2.1. Giai đoạn khởi đầu. 28

4.2.2. Giai đoạn tập hợp dữ liệu. 28

4.2.3. Giai đoạn thiết lập mục tiêu chung. 28

4.3.4. Giai đoạn hành động. 29

4.3.5. Giai đoạn kết thúc. 29

PHẦN 3. VẬN DỤNG CÁC KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TRONG VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HƯỚNG NGHIỆP.. 30

 1. Xây dựng nhận thức bản thân. 30

1.1. Qua phương pháp tư vấn trần thuật 30

1.2. Qua thực hiện các trắc nghiệm.. 31

1.2.1. Trắc nghiệm nhân cách ( Eysenck) 31

BẢNG KHOÁ TRẮC NGHIỆM EYSENCK.. 33

 1. Khí chất nóng nảy. 34
 2. Khí chất hăng hái 35

1.2.2.  Trắc nghiệm sở thích. 36

1.2.3. Trắc nghiệm nghề nghiệp ( Trắc nghiệm MBTI) 39

 1. Xây dựng nhận thức nghề nghiệp. 44

2.1. Tìm hiểu nghề nghiệp. 44

2.2. Tìm hiểu ngành nghề học và nơi đào tạo. 46

2.2.1. Kiểu thực tế cụ thể- thao tác kĩ thuật 46

2.2.2. Kiểu người kiên trì – Khoa học – Nghiên cứu. 48

2.2.3. Nhóm nghệ thuật ( kiểu sáng tạo tự do – văn học – nghệ thuật) 49

2.2.4. Nhóm xã hội (kiểu người linh hoạt – quảng giao, phục vụ xã hội) 50

2.2.5. Nhóm quản lý (kiểu người chủ động – uy quyền) 51

2.2.6. Nhóm nghiệp vụ (kiểu người thận trọng nề nếp – nghiệp vụ quy củ) 52

2.3. Nghiên cứu thị trường lao động. 53

2.3.1. Những ngành nghề phát triển yêu cầu trình độ cao. 54

3.2.2. Những nghề yêu cầu kỹ năng. 56

PHẦN 4. TƯ VẤN HỌC NGHỀ, VIỆC LÀM TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0  58

4.1. Vài nét về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 58

4.1.1. Khái niệm.. 58

4.1.2. Sự phát triển của nền công nghiệp 4.0. 58

4.1.3. Những nguyên tắc trong cuộc cách mạng 4.0. 59

4.2. Tư vấn học nghề, việc làm với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 60

4.2.1. Tổng quan. 60

4.2.2. Tư vấn học nghề, việc làm áp dụng công nghệ 4.0. 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 65