Phát triển khoa học

Phát triển khoa học

Thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.
Thực hiên các dịch vụ khoa học.
Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.