Tuyển sinh chuyên đề “Chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học” Tháng 03/2020

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực liên tục mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.Thông tin về các khóa đào tạo bồi dưỡng  xem trên Website: itd.org.vn . Trong tháng 03/2020, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ...

Continue reading