Tin tức ITD

BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho 56 cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý chất lượng của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản từ ngày 02/12/2020 đến ngày 04/12/2020.

 

Quang cảnh chung của lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng do chuyên gia ThS. Trần Thị Hà, kiểm định viên có năng lực, sư phạm, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tự đánh giá nhiều năm hướng dẫn. Lớp bồi dưỡng đã tập trung trao đổi về các vấn đề liên quan đến tổng quan về chất lượng đào tạo và tự đánh giá; hướng dẫn xác định thông tin minh chứng tự đánh giá; cách thu thập, xử lý, phân tích thông tin minh chứng; đánh giácác tiêu chí, tiêu chuẩn; thực hành tự đánh giá; yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

ThS. Trần Thị Hà giảng viên Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đang hướng dẫn lớp bồi dưỡng

Trong quá trình học, các học viên nhiệt tình tham gia trao đổi, thảo luận với giảng viên và các học viên khác để mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ nâng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Các học viên đang thảo luận, trao đổi tai lớp học

Tin: Thùy Dung

Bài viết liên quan