Đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số

Ngày 25/2/2022 tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng khoa học của Bộ do TS.Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng làm chủ tịch đã đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “ Đổi mới hoạt động tr...

Continue reading

Hội đồng khoa học Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp”

Sáng ngày 08/05/2020 Tại trụ sở Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, Viện Trưởng PGS.TS Cao Văn Sâm (Chủ nhiệm đề tài) thuộc Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã có buổi họp với đội ngũ hội đồng tham dự gồm: TS. Phan Chín...

Continue reading

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP

Tóm tắt: Giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động về số lượng, chất lượng, cơ cấu, ngành, nghề và trình độ đào tạo; đồng thời đóng góp vào việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Chất lượng ...

Continue reading