Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn về khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực.

Nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực
  2. Cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao các nội dung nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp theo qui định của pháp luật như: phương pháp giảng dạy, chương trình, giáo dục đào tạo; thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; Tư vấn chính sách về đào tạo, phát triển nhân lực, cung ứng lao động có kỹ năng nghề cao cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động theo qui định của pháp luật.
  3. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện.