Phát triển nhân lực

Giới thiệu Phát triển nhân lực

Ngày nay con người được coi là một “tài nguyên đặc biệt”, một nguồn lực của sự phát triển kinh tế. Bởi vậy, việc phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực. Chăm lo đầy đủ đến con người là yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của mọi cơ sở, quốc gia. Đầu tư cho con người là đầu tư có tính chiến lược, là cơ sở nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn nhân lực. Theo Liên Hợp quốc thì “Nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển của mỗi cá nhân và của đất nước”. Ngân hàng thế giới cho rằng: nguồn nhân lực là toàn bộ vốn con người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp… của mỗi cá nhân. Nguồn lực con người được coi như một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác: vốn tiền tệ, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên.
Các khóa bồi dưỡng PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC bao gồm:
1. Xây dựng chiến lược phát triển nhân lực bền vững
2. Quản trị và phát triển nhân lực hiệu quả trong cơ sở đào tạo
3. Quản trị và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp
4. Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
5. Phương pháp, kỹ năng phát triển liên kết giữa đào tạo và doanh nghiệp hiệu quả, bền vững.