Giới thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp; cầu nối tri trức, khoa học kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; giao lưu kết nối

Tầm nhìn: Viện đào tạo và phát triển nhân lực trở thành tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý đào tạo, quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi: ĐỔI MỚI – KHÁC BIỆT – UY TÍN.