Tin tức ITD

Cao đẳng Du lịch Huế: Chú trọng nâng cao năng lực tự đánh giá chất lượng đào tạo

Từ ngày 16-19/12/2023 Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức bồi dưỡng chuyên đề “ Phương pháp, kỹ năng tự đánh giá chất lượng đào tạo” cho nhà giáo và cán bộ quản lý của trường Cao đẳng Du lịch Huế. Lớp bồi dưỡng do chuyên gia đầu ngành của Viện Đào tạo và phát triển nhân lực hướng dẫn giúp cho nhà giáo và cán bộ quản lý của trường nhận thức đúng vị trí, vai trò, tác động của tự đánh giá chất lượng đào tạo; xác định nội dung, phương pháp, cách thức tự đánh giá và xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở, chất lượng chương trình đào tạo; Rút ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; Có phương hướng, kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế,  phát huy ưu điểm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Tự đánh giá chất lượng đào tạo là cơ sở phục vụ cho đánh giá ngoài nhằm khẳng định chất lượng đào tạo theo tiêu chí, tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế.

Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá chất lượng đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp bồi dưỡng:

Bài viết liên quan