Tin tức ITD

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CBQL GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
VIỆN TRƯỞNG: PGS.TS Cao Văn Sâm

Địa chỉ: Số Nhà 66 Trần Đại Nghĩa – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Email: info@itd.org.vn – Website: www.itd.org.vn

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CBQL

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH                                                                                                        1

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT…………………………………………………………………………………………………. 2

 

CƠ SỞ GDNN…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

Module 1. ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GDNN VIỆT NAM……………………………………… 4

 

Chuyên đề 1. Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo…………………………………………………. 5

 

Module 2. LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ……………………………………………………………………………… 6

 

Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý giáo dục……………………………… 7

 

Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi…………………………………………………………………………………………… 8

 

Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo…………………………. 9

 

Chuyên đề 5. Đánh giá, kiểm định chất lượng trong GDNN………………………………………….. 10

 

Module 4. QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG……………………………………………………………………………….. 11

 

Chuyên đề 6. Lập kế hoạch phát triển cơ sở GDNN…………………………………………………………. 12

 

Chuyên đề 7. Quản lý quá trình đào tạo trong cơ sở GDNN………………………………. 13

 

Chuyên đề 8. Phát triển chương trình đào tạo trong cơ sở GDNN…………………..14

 

 

Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ trong trường Trung cấp

 

chuyên nghiệp……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 

Chuyên đề 10. Quản lý nhân sự trong nhà cơ sở GDNN…………………………………………………. 16

 

Chuyên đề 11. Quản lý tài chính, tài sản trong cơ sở GDNN…………………………………………. 17

 

Chuyên đề 12. Quản lý công tác học sinh cơ sở GDNN………………………………………………….. 18

 

Chuyên đề 13. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của trường Trung cấp

 

chuyên nghiệp……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

 

Chuyên đề 14. Xây dựng và phát triển văn hoá cơ sở GDNN……………………………………….. 20

 

Chuyên đề 15. Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong các trường

 

Trung cấp chuyên nghiệp…………………………………………………………………………………………………………… 21

 

Module 5. CÁC KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ CƠ SỞ GDNN                                22

 

Chuyên đề 16. Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp…………………………………………………… 23

 

Chuyên đề 17. Kỹ năng ra quyết định……………………………………………………………………………………. 24

 

Chuyên đề 18. Kỹ năng làm việc nhóm…………………………………………………………………………………. 25

 

Chuyên đề 19. Phong cách lãnh đạo    …………………………………………………………26

  • Do các chuyên gia đầu ngành lên lớp, trao đổi; phương pháp theo năng lực thực hiển, trải nghiệm,hiệu quả.
  • Viện cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Bài viết liên quan