Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Chương trình đào tạo Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Căn cứ Công văn số 3716/LĐTBXH-TCGDNN ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về viêc cho phép Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm, cụ thể như sau:

  1. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng

– Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp;

– Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Trung cấp;

– Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng.

  1. Đối tượng bồi dưỡng

– Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc đối tượng đạt chuẩn.

Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ Trung cấp.

Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Sơ cấp, trình độ Trung cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ Trung Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng.

  1. Nội Dung bồi dưỡng

Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ trung cấp, cao đẳng được qui định tại thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Dạy trình độ sơ cấp theo thông tư 38/2017/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.