Nội dung khác

COI TRỌNG TÍNH TIÊN PHONG VÀ BÌNH ĐẲNG TRONG LUẬT THANH NIÊN

COI TRỌNG TÍNH TIÊN PHONG

VÀ BÌNH ĐẲNG TRONG LUẬT THANH NIÊN

PGS.TS Cao Văn Sâm

Email: samxvn@yahoo.com

      Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên lực lượng chủ yếu có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Họ là tầng lớp trẻ, khoẻ,có độ tuổi từ đủ 16 đến 30 tuổi và đang trong giai đoạn phát triển cả về thể chất, trí tuệ, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Vì vậy, cần nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của thanh niên để có chính sách thúc đẩy thanh niên phát triển. Bài viết đề cập tới vài khía cạnh khi xây dựng luật Thanh niên nên coi trọng tính tiên phong và bình đẳng để luật đi vào cuộc sống

  1. Về tính tiên phong và bình đẳng của thanh niên trong dự án Luật thanh niên

Trong tình hình mới việc xây dựng và bảo vệ đất nước, thanh niên có sứ mệnh, vai trò to lớn. Việc dự thảo Luật thanh niên thể chế hóa tính tiên phong, trách nhiệm và bình đẳng của thanh niên trong điều kiện mới có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất to lớn. Một mặt, khẳng định trách nhiệm pháp lý của thanh niên trong điều kiện mới để thanh niên phát huy vị thể và trách nhiệm của mình. Và mặt khác để nhà nước, xã hội và gia đình xác định trách nhiệm của mình trong việc phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong điều kiện mới. Nên coi đây là một xu hướng xây dựng Luật thanh niên. Tiên phong, bình đẳng trong đó có trách nhiệm. Trách nhiệm là khái niệm để chỉ việc mà mỗi người phải làm, phải gánh vác, phải nhận về mình và phải có ý thức với những việc làm đó. Với thanh niên trách nhiệm gồm: Trách nhiệm đối với tổ quốc, đối với Nhà nước, đối với xã hội, gia đình và bản thân mình. Việc thể chế hóa thành các quy định pháp luật trách nhiệm của thanh niên về các mặt đó để vừa khẳng định về phương diện nhà nước, vừa là đòi hỏi của Nhà nước và xã hội đối với thanh niên phải thực hiện trách nhiệm và bổn phận của mình. Đồng thời, đây là những trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân thanh niên cần phải phấn đấu thực hiện, giúp thanh niên chủ động, tự tin phát triển bản thân mình, dám làm những điều mình muốn và sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý về những việc đã làm. Theo Tôi nên để ý một số biểu hiện sau đây:

– Thanh niên cần tiên phong sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và quyền của mình xung kích đi đầu trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

– Tính tiên phong, công bằng của thanh niên là không ngừng nâng cao tính tích cực chính trị – pháp lý trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng trong sạch, vững mạnh thực sự của dân, do dân và vì dân; gương mẫu chấp hành các quy tắc pháp luật của nhà nước, quy tắc đạo đức, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Có ý thức bảo vệ môi trường sống và rèn luyện tính tích cực pháp luật trong đấu tranh bảo vệ cái đúng, phòng chống thói hư, tật xấu trong xã hội; đối với gia đình cần thể chế trong luật thanh niên là tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; kính trọng ông bà, cha mẹ, vợ chồng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

– Đối với bản thân mình tính tiên phong, trách nhiệm là không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân mình cả về thể lực, trí lực; đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện. đại hóa và hội nhập quốc tế.

  1. Về dự thảo Luật thanh niên

Dự thảo Luật đã đi từ trách nhiệm của thanh niên đối với tổ quốc, đối với Nhà nước, xã hội, với bản thân mình; xác định được trách nhiệm của Nhà nước, gia định và xã hội trong việc phát triển thanh niên trong điều kiện hiện nay. Các quy định trên trong dự thảo nhìn chung là khá phù hợp, biên tập công phu, làm nền tảng cho việc xây dựng và ban hành các chính sách pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội đối với thanh niên. Có kết cấu 7 chương, 45 điều là khá hợp lí trong đó chương II, III có vị trí cực kỳ quan trọng qui định trách nhiệm của Thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với Thanh niên

Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội, tôi xin có một số đóng góp thêm đè cập tới tính tiên phong và công bằng để tham khảo sau đây:

Một là, Thanh niên là công dân nên quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Thanh niên đã qui định cho công dân ở các luật khác nên viện dẫn để Thanh niên, Nhà nước thực hiện. Những đặc thù về tính tiên phong có 2 cách giải quyết: Nếu khó qui định cụ thể nên qui định có tính chất định hướng, khung; Nếu qui định được nên qui định cụ thể để áp dụng được ngay, không cần văn bản dưới luật hướng dẫn.

Hai là, trách qui định theo hướng Thanh niên tinh hoa, mà nên bảo đảm cho mọi Thanh niên soi vào đấy để thực hiện, tức là nên bảo đảm tính bình đẳng, công bằng, thực hiện mục tiêu không để ai ở lại phía sau.

Ba là, nên qui định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Thanh niên thực hiện hay không được thực hiện; nếu được nên tránh các cụm từ sử dụng trong luật như: tích cực, khuyến khích hoặc nội dung ấy đã được qui định ở các luật chuyên ngành khác mà Thanh niên cũng là công dân có trách nhiệm thực hiện.

Bốn là, nên chú ý tới đối tượng Thanh niên Việt nam ở nước ngoài, Thanh niên yếu thế…

Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên cần sớm hoàn thiện, ban hành theo hướng coi trọng tính tiên phong, bình đẳng của thanh niên, tạo điều kiện cho Thanh niên phát triển đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.