Đào tạo bồi dưỡng

Đào tạo – Bồi dưỡng

– Tham gia tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các bậc học, ngành học

– Bồi dưỡng giáo viên THPT về đổi mới phương pháp dạy học

– Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng giáo dục gia đình

– Bồi dưỡng giáo viên mầm non

– Tổ chức, quản lý đào tạo theo tích lũy môđun, tín chỉ.

– Tiếp cận đào tạo theo năng lực thực hiện

– Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy tích hợp tiếp cận Năng lực thực hiện

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.