Đào tạo kỹ năng nghề

Đào tạo – Bồi dưỡng kỹ năng nghề

– Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên GDNN theo chương trình bồi dưỡng Kỹ năng nghề GV 960h, 480h do tổng cục GDNN ban hành.

– Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên GDNN theo chương trình bồi dưỡng Kỹ năng nghề GV theo danh mục các nghề của Tổng cục GDNN ban hành.

– Đào tạo, bồi dưỡng Kỹ năng nghề theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo, cá nhân.