Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả ĐGN

DỰ THẢO BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ Ô TÔ – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC NĂM 2020

Bài viết liên quan