Tin tức ITD

Dự thảo quy chế hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

VIỆN ĐÀO TẠO

VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Số:     /CV-VĐTPTNL

V/v Góp ý dự thảo quy chế

hoạt động kiểm định chất lượng

giáo dục nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20  tháng  03 năm  2020  

Kính gửi: Các đồng chí trong Viện          

Để có cơ sở cho hội đồng kiểm định hoạt động theo quy định và thực tế của Viện, Viện đã dự thảo “Quy chế hoạt động của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp” (kèm theo)        Thực hiện Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, góp ý gửi về Viện (qua mail:viennghiencuuitd@gmail.com) trước ngày 30/03/2020 để hoàn thiện xem xét ban hành.

Trân trọng cảm ơn./.

 

             Nơi nhận:                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG 

– Như trên;                                                                                                                  (đã ký)

– Lưu: VP.

 

                                                                                                                                                   Cao Văn Sâm

Bài viết liên quan