Tin tức ITD

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ASEAN

Vai trò của Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN.

Từ đầu nhiệm kỳ Việt nam giữ vị trí Chủ tịch ASEAN đã cùng các nước trong khối nhìn nhận, chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cơ hội cũng như nhiều thách thức liên quan đến phát triển kinh tế, phát triển việc làm và vấn đề về giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Để thích ứng, ASEAN đã thống nhất đưa ra chương trình phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay. Phát triển nguồn nhân lực  cần triển khai nhiều giải pháp trong đó có phát triển Giáo dục nghề nghiệp; để điều phối hoạt động chung về GDNN đặt ra nhu cầu cần có Hội đồng tư vấn. Vì vậy hình thành, ra mắt Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN tại “Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay” được tổ chức trực tuyến từ 15-16/9/2020 là cấp bách,cần thiết.

    Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN

  Theo chúng tôi hội đồng có vai trò quan trọng trong tư vấn phát triển GDNN và nên tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • Đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên các bằng chứng nhằm cải thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Trong đó tập trung vào vấn đề đảm bảo chất lượng, phát triển các tiêu chuẩn, phát triển các giảng viên và các công nghệ mang tính đột phá trong phát triển giáo dục nghề nghiệp của ASEAN;
 • Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề chung, ưu tiên các nghề có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lớn để đào tạo thích ứng, cộng nhận lẫn nhau, tạo điều kiện cho lao động hội nhập trong khối một cách bình đẳng, công bằng.
 • Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các nền công nghiệp nhằm cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu thị trường lao động đang thay đổi;
 • Hỗ trợ các chương trình để thu hẹp khoảng cách cung cầu kỹ năng nghề trong ASEAN dựa trên cải thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, khai thác hệ thống này phục vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp.
 • Cải thiện cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là cải thiện kỹ năng kỹ thuật số để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho nhóm yếu thế như phụ nữ, người khuyết tật, người cao tuổi, người sống ở vùng nông thôn, dân tộc thiểu số…
 • Hỗ trợ cho quan chức cấp cao về giáo dục, lao động trong xác định, thúc đẩy, giám sát thúc đẩy các chương trình liên quan đến phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển giáo dục nghề nghiệp nói riêng.
 • Xác định phản ứng toàn diện của ASEAN trước các vấn đề mới, đặc biệt là những thách thức tác động đến việc làm và tương lai việc làm thông qua các tham vấn với các cơ quan, tổ chức liên quan.

 

Trách nhiệm và sự tham gia của Việt Nam

Chúng ta vừa có trách nhiệm chung để thực hiện các tuyên bố của ASEAN về phát triển nguồn nhân lực, phát triển GDNN cũng như tích cực, chủ động  triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng,có trách nhiệm nâng cao vai trò, vị thế của Hội đồng; đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực thích ứng.Trong hội nghị cấp bộ trưởng cho chúng ta có thể thấy rõ, kỹ năng của người lao động đang có sự thay đổi lớn trong bối cảnh thế giới công việc đổi thay nhanh chóng. Một mặt lực lượng lao động hiện nay đang thiếu hụt kỹ năng, nhưng mặt khác, một bộ phận lao động lại đang dư thừa kỹ năng.Theo một báo cáo gần đây, tại Việt Nam, khoảng cách về lực lượng lao động có trình độ trên đại học nhưng làm những công việc đòi hỏi trình độ thấp hơn đang có sự giãn cách rất nhanh, nếu như năm 2015, số lượng này chỉ chiếm khoảng 15% thì đến nay đã lên đến 25%. Trong các nước ASEAN cũng đang có sự dịch chuyển này.Theo chúng tôi ta cần tham gia và ưu tiên:

 • Phát triển lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu thị trường thông qua hệ thống thông tin thị trường lao động, dự báo thị trường lao động và những kỹ năng tương lai. Đây là ưu tiên số 1, cũng là khó khăn, thách thức trong ASEAN.
 • Lực lương lao động cần được bổ sung những kỹ năng mới do cách mạng công nghiệp 4.0, những tiến bộ của cách mạng khoa học kỹ thuật trong sản xuất đặt ra. Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN ra đời phải thực hiện được ưu tiên cũng như giải quyết khó khăn, thách thức trên trên.
 • Nghiên cứu chuyển đổi phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp thích ứng với sự thay đổi của thế giới công việc. Chẳng hạn với Việt Nam chúng ta, đặt vấn đề một hệ thống giáo dục nghề nghiệp mà chúng ta dựa vào sự phát triển của các nhà trường là chính như hiện nay thì nếu chuyển đổi sang một hệ thống hiệu quả hơn thì sẽ như thế nào? Nhìn từ Singgapo, hiện nay họ phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp dựa trên định hướng của thị trường lao động, của thế giới công việc.
 • Tái tạo hình ảnh giáo dục nghề nghiệp, đóng góp vào phát triển bền vững như thế nào. Với các giá trị cốt lõi của giáo dục nghề nghiệp là phát triển kỹ năng nghề, chúng ta phải tập trung tái tạo hình ảnh, vai trò, giá trị của giáo dục nghề nghiệp, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở GDNN, Doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng vai trò của Hiệp hội GDNN và Nghề công tác Xã hội Viêt Nam trong việc góp phần phát triển, tăng khả năng hội nhập của Giáo dục nghề nghiệp.
 • Tăng cường năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp, tăng cường thu hút doanh nghiệp tham gia. Tại Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN năm 2019 đã thông qua tuyên bố về tiêu chuẩn người đào tạo tại doanh nghiệp; nên ta cần đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các mô hình GDNN trong doanh nghiệp; đào tạo gắng với giải quyết việc làm, tăng năng xuất lao động.

Việt Nam cùng với các đối tác trong ASEAN thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDNN ASEAN góp phần đào tạo nguồn nhân lực ASEAN có tính cạnh tranh cao, đáp ứng trình độ khu vực và thế giới, xây dựng cộng đồng chung thịnh vượng.

 

PGS.TS Cao Văn Sâm

Phó Chủ tịch HH GDNN và Nghề CTXH Việt Nam

Bài viết liên quan