Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng

  • Thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.
  • Thực hiên các dịch vụ khoa học.
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.