Quản trị nhà trường

Quản trị nhà trường

  1. Quản trị nhà trường, cơ sở dạy nghề
  2. Quản trị doanh nghiệp phát triển bền vững.
  3. Quản trị cơ sở GDNN theo tiếp cận hiện đại
  4. Xây dựng kế hoạch Chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở GDNN
  5. Quản lý và phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong giáo dục nghề nghiệp.