Tin tức ITD

Tỉnh Thái Bình: Chú trọng công tác truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp.

Giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và ngắn hạn, có 5 bậc (từ bậc 1 đến bậc 5) trong 8 bậc của Khung trình độ Quốc gia . Ở các quốc gia phát triển, nhu cầu và thực tế tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề luôn chiếm tỷ trọng cao. Ở Việt Nam, phát triển GDNN được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh Quốc gia trong tình hình mới. Đứng trước yêu cầu của người dân, xã hội hiểu rõ hơn về giá trị của GDNN, qua đó làm thay đổi nhận thức và tích cực tham gia vào hoạt động GDNN từ việc đăng ký tham gia học, quá trình dạy, đánh giá kết quả, việc làm sau đào tạo đến phát triển GDNN thì công tác truyền thông cần phải được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức để tra thông tin kịp thời đến người dân, xã hội mọi lúc, mọi nơi. Do đó tỉnh Thái Bình rất coi trọng, có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông trong Giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngủ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác truyền thông.

Từ ngày 25-28/11/2023 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã phối hợp với  Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Kỹ năng và phương pháp truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp” cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Lớp bồi dưỡng do chuyên gia cao cấp đầu ngành của Viện Đào tạo và phát triển nhân lực hướng dẫn giúp cho nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận thức đúng vị trí, vai trò, tác động của hoạt động truyền thông trong các cơ sở GDNN; xác định nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động truyền thông và ứng dụng các công cụ, áp dụng các phương tiện kỹ thuật số trong hoạt động truyền thông trong các sở giáo dục nghề nghiệp.

Kết thúc lớp tập huấn các học viên đã hiểu biết sâu hơn về vai trò của  truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp; Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông trong các cơ sở GDNN ; Nội dung và các hình thức truyền thông trong các cơ sở GDNN ; Những vấn đề đặt ra đối với đổi mới truyền thông trong GDNN ; Nắm được chủ trương, bối cảnh, thời cơ, thách thức tăng cường hoạt động truyền thông trong GDNN; Nhận thức được các giải pháp triển khai hoạt động truyền thông trong các cơ sở GDNN; Áp dụng được các phương tiện kỹ thuật số trong hoạt động truyền thông ; Xây dựng được kế hoạch, tổ chức được các hoạt động, kiểm tra, đánh giá được hiệu quả của hoạt động truyền thông trong cơ sở GDNN

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Bài viết liên quan