Tin tức ITD

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đang tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tại một số trường và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Hiện nay lớp nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ cao đẳng được tổ chức tại trường Cao đẳng Y dược Hà Nội; trường Cao đẳng Kỹ nghệ II ( TP Hồ Chí Minh) cũng tổ chức các lớp cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và lớp nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng; tỉnh Trà Vinh đang tiến hành tổ chức lớp cho Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp cho các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Các lớp bồi dưỡng vừa đào tạo trực tiếp vừa đào tạo online do các nhà sư phạm có kiến thức, kỹ năng, uy tín của Viện đảm nhiệm.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp được nghiên cứu và thực tập sư phạm các module:

 

Mã module

 

Tên module

 

Thời gian đào tạo ( giờ)

 

Tổng số

 

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, bài tập  

Kiểm tra

MĐSP 01 Thiết kế dạy học 60 26 32 02
MĐSP 02 Thực hiện dạy học 56 14 39 03
MĐSP 03 Đánh giá trong giờ học 20 08 11 01
MĐSP 04 Thực tập sư phạm 24 02 22  
  Cộng 160 50 104 06

 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp được nghiên cứu và thực tập sư phạm các module:

 

Mã module

 

Tên module

 

Thời gian đào tạo ( giờ)

 

Tổng số

 

Lý thuyết

 

Thực hành, thảo luận, bài tập

 

Kiểm tra

MĐSPCĐ 01 Thiết kế dạy học 60 26 32 02
MĐSPCĐ 02 Thực hiện dạy học 56 14 39 03
MĐSPCĐ 03 Đánh giá trong giờ học 20 08 11 01
MĐSPCĐ 04 Tổ chức hoạt động giáo dục 36 12 22 02
MĐSPCĐ 05 Phát triển chương trình đào tạo 56 18 34 04
MĐSPCĐ 06 Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp 52 20 28 04
MĐSPCĐ 07 Thực tập sư phạm 120 7 109 04
  Cộng 400 105 275 20

 

Dưới đây là một số hình ảnh về các lớp bồi dưỡng:

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Y dược Hà Nội

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp và Cao đẳng tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

(TP Hồ Chí Minh)

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp cho các trung tâm GDNN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nguồn Viện ITD

Bài viết liên quan