Tư vấn đào tạo

Tư vấn đào tạo

– Tư vấn đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

– Tư vấn về việc thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.