Tin tức ITD

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

Ngày 29/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Căn cứ xu hướng phát triển và tình hình thực tiễn với giá trị cốt lõi: Đổi mới – Khác biệt – Uy tín trong năm 2021, Viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Tăng cường nghiên cứu khoa học, đặc biệt khoa học ứng dụng trong GDNN; GD, đào tạo; Phát triển nhân lực …
  2. Tăng cường các hoạt động tư vấn chính sách về GDNN; GD, đào tạo; Phát triển nhân lực; Ưu tiên xây dựng các dự án có tầm ảnh hưởng và chất lượng, tư vấn, chuyển giao.
  3. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ và giấy phép của các cơ quan quản lý; đặc biệt chú trọng triển khai các chuyên đề mà các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, các địa phương… cần để nâng cao năng lực.
  4. Phát triển nhân lực ở cả 3 khâu: Khởi nghiệp; nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả hoạt động; quản lý chất lượng; Đặc biệt chú trọng triển khai: đào tạo, bồi dưỡng; Tư vấn; chuyển giao.
  5. Tư vấn, tổ chức kiểm định chất lượng cơ sở ; chương trình đào tạo; Hướng tới tham gia kiểm định quốc tế; kiểm định các cơ sở GDNN khác nhằm giúp các cơ sở đào tạo phát triển theo chuẩn: quốc gia, khu vực, quốc tế; tham gia xếp hạng; khẳng định vị thế, thương hiệu trong đào tạo, phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.
  6. Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm xây dựng, phát triển Viện toàn diện.

 Tin: VP Viện ITD

Bài viết liên quan