Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỆN CÔNG NGHIỆP – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH NĂM 2020