Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỆN CÔNG NGHIỆP – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH