Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC NĂM 2020