Dự án – Đề tài

Hội đồng khoa học Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp”

Sáng ngày 08/05/2020 Tại trụ sở Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, Viện Trưởng PGS.TS Cao Văn Sâm (Chủ nhiệm đề tài) thuộc Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã có buổi họp với đội ngũ hội đồng tham dự gồm: TS. Phan Chính Thức, TS. Phan Sỹ Nghĩa, PGS.TS. Trần Ngọc Tính, ThS. Phạm Xuân Thu, TS. Vũ Xuân Hùng, ThS. Nguyễn Cao Thắng, ThS. Hoàng Thu Phong. Cuộc họp về bảo vệ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp”. Với mục tiêu: Đề xuất các mô hình giáo dục nghề nghiệp và giải pháp phát triển các mô hình nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, nghiên cứu: hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp; phân tích tình hình thực hiện  và đề xuất các giải pháp phát triển các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, PGS.TS Cao Văn Sâm, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Với phần phát biểu, đặt câu hỏi của các thành viên hội đồng và đại biểu tham dự, thay mặt Chủ tịch hội đồng, TS Phan Sỹ Nghĩa (Phó Chủ tịch hội đồng) đã kết luận: đề tài đã đưa ra được cơ sở lý luận về các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp; tổng quan kinh nghiệm quốc tế, thực trạng khung khổ pháp luật đối với phát triển mô hình giáo dục nghề nghiệp trong các doanh nghiệp đánh giá thực trạng giáo dục nghề nghiệp trong các doanh nghiệp. Đưa ra được các vấn đề cần chú trọng đối với phát triển mô hình giáo dục nghề nghiệp trong các doanh nghiệp; đề xuất mô hình phát triển giáo dục nghề nghiệp trong các doanh nghiệp và giải pháp phát triển các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Với phần bỏ phiếu, đề tài khoa học trên đã đạt yêu cầu và đề nghị ban chủ nhiệm hoàn thiện các sản phẩm theo các ý kiến của Hội đồng cấp Bộ

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc họp.

Tin từ Văn phòng Viện