Dự án – Đề tài

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP

Tóm tắt:

Giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động về số lượng, chất lượng, cơ cấu, ngành, nghề và trình độ đào tạo; đồng thời đóng góp vào việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Chất lượng đào tạo của một số ngành, nghề sẽ đạt mức tương đương với các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Để đạt được mục tiêu trên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục chú trọng phát triển mạnh các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho Phát triển Kinh tế – Xã hội đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chúng ta cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả  mục tiêu đã đặt ra là “nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo nghề… đáp ứng nhu cầu của mọi lĩnh vực, ngành nghề cần lao động tay nghề cao trong nước và cho xuất khẩu”. Chất lượng đào tạo của một số ngành nghề sẽ đạt mức tương đương với các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Để đạt được mục tiêu trên xu hướng giáo dục nghề nghiệp cần phát triển mạnh giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp.Trong thời gian qua, chúng ta đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu, song thực tế hiện nay, chất lượng lao động qua đào tạo của nước ta còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp về cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp còn bất cập, chủ yếu vẫn là trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng (chiếm 88%), trình độ trung cấp, cao đẳng chỉ chiếm khoảng 12%; Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn nhiều bất cập, chưa phân bố hợp lý giữa các vùng, miền, chưa quy hoạch tới từng ngành, nghề, cấp trình độ đào tạo.Chương trình, giáo trình đào tạo nghề còn nhiều nội dung mang tính hình thức, chưa được thường xuyên cập nhật, bổ sung phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ sản xuất, yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp, chưa gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương; mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp còn lỏng lẻo… Theo số liệu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho thấy số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp rất thấp, chỉ chiếm 14,5% tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp (tính đến hết năm 2017, cả nước có 1974 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 292 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp bao gồm:178 trung tâm, 81 trường trung cấp và chỉ có 33 trường cao đẳng thuộc doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ gần 15% so với tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp). Số liệu thống kê các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp cho thấy hình thức đào tạo liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường vẫn chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam.

Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, các nhà đầu tư nước ngoài mang theo công nghệ tiên tiến đang chọn Việt Nam như điểm đến hấp dẫn cho đầu tư. Vì vậy, nhu cầu nhân lực có trình độ, kỹ năng vận hành các dây chuyền kỹ thuật công nghệ tiên tiến đang ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ cao. công nhân kỹ thuật bậc cao, doanh nghiệp còn gặp khó trong khâu tuyển dụng, vẫn còn khoảng cách lớn giữa đào tạo và sử dụng lao động (30-40% lao động đã qua đào tạo sau khi được doanh nghiệp tuyển dụng phải đào tạo thích ứng)… Một trong những nguyên nhân là chương trình, giáo trình đào tạo hiện nay  cập nhật chưa bắt kịp với những thay đổi công nghệ thực tế tại các doanh nghiệp; trang thiết bị, máy móc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thiếu, lạc hậu, chưa kịp thay đổi so với trang thiết bị của doanh nghiệp và sự thay đổi của công nghệ; gắn kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp vơi doanh nghiệp con lỏng lẻo, hiệu quả chưa như mong muốn; trong khi Nhà nước chưa có chế tài bắt buộc doanh nghiệp phải tham gia giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, việc phát triển các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp là vô cùng cần thiết nhằm đáp ứng đào tạo gắn với giải quyết việc làm, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Bài viết xin giới thiệu mục tiêu, sơ đồ mô hình cở sở GDNN trong doanh nghiệp; mô hình liên kết giữa cơ sở GDNN và DN và trao đổi chi tiết về  mô hình  đào tào tạo nội bộ trong doanh nghiệp dưới đây:

 

Tải File đầy đủ: PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG DOANH NGHIỆP