Hội đồng kiểm định

Quyết định 24 về việc bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 24/QĐ-VPTĐTNL ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Viện trưởng Viện đào tạo và phát triển nhân lực về việc bổ sung thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp căn cứ theo Quyết định số 190/QĐ-VPTĐTNL ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Viện trưởng Viện đào tạo và phát triển nhân lực về việc thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp.