Đào tạo

24/8/2019 viện khai giảng lớp Đào tạo – Bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp tại Quy Nhơn

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số1754 /QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

 1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 3. Mục tiêu chung

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý GDNN trong giai đoạn mới.

 1. Mục tiêu cụ thể
 • Giúp cán bộ quản lý cơ sở GDNN có kiến thức về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về GDNN và quản lý GDNN;
 • Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cơ sở GDNN kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về quản lý nói chung, quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng;
 • Rèn luyện các kỹ năng hỗ trợ hoạt động quản lý cơ sở GDNN.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Phương pháp thiết kế chương trình thông qua các chuyên đề từ kiến thức, kỹ năng chung đến kiến thức, kỹ năng chuyên ngành về lĩnh vực GDNN nhằm tạo điều kiện thuận lợi điều chỉnh và cập nhật, đổi mới nội dung từng chuyên đề mà không làm ảnh hưởng tới kết cấu chung của chương trình.

Chương trình bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp không phải là chương trình bắt buộc nhưng khuyến khích công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tham gia học để nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn.

 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 2. Khối lượng kiến thức, thời gian và hình thức tổ chức bồi dưỡng a) Chương trình gồm 14 chuyên đề được chia thành 3 phần :
 • Phần I: Định hướng, giải pháp đổi mới quản lý và phát triển GDNN Việt Nam (Khối kiến thức cốt lõi) 2 chuyên đề.
 • Phần II: Kiến thức và Kỹ năng quản lý cơ sở GDNN bao gồm: + Khối kiến thức và kỹ năng quản lý bắt buộc 8 chuyên đề;

+ Khối kiến thức và kỹ năng quản lý tự chọn 2/4 chuyên đề;

 • Phần III: Trải nghiệm thực tế, viết thu hoạch và đánh giá cuối khóa.
  1. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: Thời gian của toàn bộ chương trình là 80 tiết, trong đó:
 • Lý thuyết: 40 tiết;
 • Trải nghiệm, thảo luận, thực hành, khai giảng, bế giảng, thu hoạch : 40 tiết.
 1. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tập trung. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có thể tiến hành theo một hoặc nhiều đợt.
 2. Cấu trúc chương trình
TT Chuyên đề Tổng

số tiết

thuyết

Thực

hành, thảo

luận, tự

nghiên cứu

I Phần I: Định hướng, giải pháp đổi mới quản lý và phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

(Phần kiến thức cốt lõi)

16 12 4
1 Chuyên đề 1: Chủ trương, định hướng , thực trạng,

giải pháp đổi mới và phát triển GDNN.

6 4 2
2 Chuyên đề 2: Quản lý GDNN. (Bao gồm: Quản lý

chất lượng; Quản lý sự thay đổi; Các xu hướng phát triển GDNN; Hội nhập quốc tế về GDNN…).

10 8 2
II Phần II: Kỹ năng quản lý 50 26 24
II.1 Kỹ năng bắt buộc 42 22 20
1 Chuyên đề 3: Xây dựng chiến lược và kế hoạch

phát triển cơ sở GDNN

6 4 2
2 Chuyên đề 4: Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo 6 3 3
3 Chuyên đề 5: Phát triển chương trình đào tạo theo

tiếp cận chuẩn đầu ra

6 3 3
4 Chuyên đề 6: Hợp tác, liên kết với doanh nghiệp.

Hướng nghiệp và việc làm.

6 3 3
5 Chuyên đề 7: Quản lý nhân sự nhà trường (giáo

viên, nhân viên…)

4 2 2
6 Chuyên đề 8: Quản lý tài chính, tài sản trong cơ sở

GDNN

4 2 2
7 Chuyên đề 9: Quyền tự chủ và trách nhiệm giải

trình của cơ sở GDNN

4 2 2
8 Chuyên đề 10: Giám sát và báo cáo hoạt động của

cơ sở GDNN

6 3 3
II.2 Kỹ năng tự chọn ( tùy theo đối tượng tham gia

sẽ tự chọn 2 trong 4 chuyên đề)

8 4 4
1 Chuyên đề 11: Vai trò, tâm lý, phong cách và phẩm chất người quản lý 4 2 2
2 Chuyên đề 12: Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc

họp

4 2 2
3 Chuyên đề 13: Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng

ra quyết định

4 2 2
4 Chuyên đề 14: Xây dựng, phát triển văn hóa và văn hóa nghề trong cơ sở GDNN 4 2 2
III Phần III: Trải nghiệm thực tế – Viết thu hoạch

– Kết thúc khóa học

14 4 10
1 Khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ 2 0 2
2 Ôn tập và kiểm tra cuối khóa 4 4 0
3 Trải nghiệm thực tế 8 0 8
Tổng cộng 80 40 40
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Phụ lục kèm theo)
 2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ
 3. Yêu cầu đối với việc biên soạn tài liệu giảng dạy
  1. Tài liệu chuyên đề phải được biên soạn logic, dễ hiểu, dễ nhớ và được mô hình hóa. Thiết kế, biên soạn tài liệu phải dựa trên cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong hệ thống GDNN và nhiệm vụ quản lý GDNN.
  2. Nội dung các chuyên đề khi biên soạn phải phù hợp, đảm bảo cung cấp cho các học viên cập nhật kiến thức mới, trau dồi những kiến thức đã có, học tập, rèn luyện và phát triển các kỹ năng cơ bản để học viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  3. Các chuyên đề phải được biên soạn theo cấu trúc mở để tạo điều kiện cho việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, quy định mới về GDNN
  4. Tài liệu giảng dạy cần có hệ thống câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống cho mỗi chuyên đề.
 4. Yêu cầu đối với giảng dạy
  1. Giảng viên:
 • Giảng viên giảng dạy phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD&ĐT ngày 06/6/2011 của liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc những nhà quản lý, nhà khoa học có khả năng sư phạm, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực GDNN;
 • Giảng viên cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, tập hợp các tình huống điển hình trong thực tiễn để soạn tài liệu giảng dạy nhằm đảm bảo giảng dạy có chất lượng, sát với chức trách, nhiệm vụ quản lý GDNN.
 1. b) Phương pháp giảng dạy:
 • Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy;
 • Sử dụng triệt để thời gian thảo luận, thực hành dành cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm.
 1. Yêu cầu đối với việc học tập của học viên
 2. Hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu, mục tiêu của khóa học.
 3. Kết thúc khóa học, học viên tiếp thu các kiến thức, kỹ năng quản lý GDNN, góp phần nâng cao phương pháp làm việc, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu quản lý tại các cơ sở GDNN,.

VII. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

 1. Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế Quản lý hoạt động đào tạo của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động – xã hội hoặc Quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
 2. Đánh giá kết quả học tập thông qua bài thu hoạch và bài kiểm tra cuối khóa, chấm theo thang điểm 10; học viên không đạt được điểm 5 trở lên thì phải kiểm tra lại.
  1. Cấp chứng chỉ: Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, được xác nhận có kiến thức và kỹ năng về quản lý GDNN.

 

 

PHỤ LỤC

Phần I:

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM

 

CHUYÊN ĐỀ 1

Chủ trương, định hướng, thực trạng, giải pháp đổi mới và

phát triển giáo dục nghề nghiệp

 

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Phân tích thực trạng hệ thống GDNN Việt Nam;
 • Nêu và giải thích được một số điểm mới và một số quy định mới trong triển khai thi hành Luật GDNN.
 • Trình bày một số chủ trương, định hướng phát triển GDNN trong thời gian tới;
 • Vận dụng đề xuất giải pháp phát triển cơ sở GDNN.

 

 1. Nội dung chuyên đề
 2. LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 3. Sự cần thiết ban hành Luật GDNN.
 4. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật GDNN
 5. Một số nội dung cơ bản của Luật GDNN.
 6. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ (GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP) THỜI KỲ 2011- 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
 7. Quan điểm chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển dạy nghề (giáo dục nghề nghiệp) thời kỳ 2011-2020 và giai đoạn 2016-2020
 8. Mục tiêu phát triển dạy nghề (giáo dục nghề nghiệp) thời kỳ 2011-2020 và giai đoạn 2016-2020
 9. Những giải pháp phát triển dạy nghề (giáo dục nghề nghiệp)

III. BÁO CÁO DẠY NGHỀ (GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP) 2015

 1. Tổng quan một số chính sách phát triển GDNN.
 2. Mạng lưới cơ sở GDNN.
 3. Giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý GDNN.
 4. Tuyển sinh và tốt nghiệp
 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
 2. Kiểm định chất lượng GDNN.
 3. Tài chính cho GDNN.
 4. Thị trường lao động liên quan tới GDNN.
 5. ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
  1. Mục tiêu đề án đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN.
  2. Nội dung đề án đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN.
  3. Tổ chức triển khai thực hiện đề án đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN.
  4. PHÁT TRIỂN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
  5. Thực trạng cơ sở GDNN.
  6. Một số giải pháp định hướng phát triển cơ sở GDNN.

 

CHUYÊN ĐỀ 2

Quản lý giáo dục nghề nghiệp

(Quản lý chất lượng, Quản lý sự thay đổi; Các xu hướng phát triển

giáo dục nghề nghiệp. Hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp…)

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Nêu và giải thích quan điểm hiện đại về quản lý, quản lý cơ sở GDNN;
 • Mô tả và phân tích vai trò người quản lý cơ sở GDNN trong bối cảnh hội nhập;
 • Phân tích cơ hội, thách thức đối với GDNN trong hội nhập;
 • Mô tả và phân tích các nhân tố ảnh hưởng từ hội nhập quốc tế đến giáo dục nghề nghiệp;
 • Mô tả và phân tích xu hướng phát triển nhà trường đáp ứng nhu cầu di chuyển lao động trong khu vực ASEAN (trong 8 lĩnh vực ngành nghề theo thỏa thuận của ASEAN).
 1. Nội dung chuyên đề
 2. QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 3. Khái quát về quản lý cơ sở GDNN
 4. Cơ cấu tổ chức của cơ sở GDNN
 5. Vai trò điều hành cơ sở GDNN
 6. Thông tin quản lý của cơ sở GDNN
 7. Quản lý chất lượng GDNN
 8. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  1. Khái niệm về chất lượng, quản lý chất lượng
 9. Các cấp độ quản lý chất lượng
 10. Mô hình Quản lý chất lượng tổng thể
 11. Kiểm định chất lượng GDNN
 12. Hệ thống đảm bảo chất lượng tại cơ sở GDNN

III. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

 1. Một số vấn đề chung về quản lý sự thay đổi trong tổ chức
 2. Nhận diện sự thay đổi trong tổ chức
 3. Xây dựng chiến lược quản lý sự thay đổi
 4. Những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi
 5. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 6. Vai trò, vị trí của GDNN trong phát triển nguồn nhân lực
 7. Các mô hình đào tạo nghề nghiệp
 8. GDNN trong thời kỳ hội nhập
 9. Xu hướng phát triển cơ sở GDNN đáp ứng di chuyển lao động trong khu vực ASEAN.
 10. HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 11. Cơ hội và thách thức với GDNN trong hội nhập
 12. Các yếu tố ảnh hưởng đến GDNN trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.
 13. Đề án hội nhập quốc tế về GDNN đến năm 2020

 

Phần II: KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Mục II.1 Kỹ năng bắt buộc

 

CHUYÊN ĐỀ 3

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Hiểu và trình bày được các khái niệm như: kế hoạch chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị, mục tiêu và giải pháp chiến lược; Nắm vững qui trình xây dựng kế hoạch chiến lược và cấu trúc bản kế hoạch chiến lược;
  • Phân tích và đánh giá môi trường và các bên liên quan; viết được bản kế hoạch chiến lược và đánh giá được một bản kế hoạch chiến lược;
  • Nhận thức được tầm quan trọng của lập kế hoạch chiến lược; có thái độ tích cực, khách quan, khoa học trong việc xây dựng thành công kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở GDNN;
  • Học được những vấn đề cốt lõi nhất về lý luận quản lý sự thay đổi, phát biểu đúng khái niệm liên quan tới quản lý sự thay đổi; Chỉ ra đúng những nguyên nhân gây ra sự thay đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức;
  • Người học hiểu sâu sắc và thực hành về những nội dung cơ bản trong quản lý sự thay đổi; hình thành được những kỹ năng vận dụng tri thức quản lý sự thay đổi cho việc quản lý giáo dục và quản lý nhà trường trong bối cảnh đổi mới quản lý giáo dục và xây dựng được chiến lược cơ bản quản lý sự thay đổi;
  • Chủ động đón nhận sự thay đổi và có tinh thần quyết tâm, tin tưởng thực hiện sự thay đổi đáp ứng yêu cầu phát triển.

 

 1. Nội dung
 2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ GDNN
 3. Một số vấn đề chung xây dựng chiến lược
 4. Tầm quan trọng của lập kế hoạch chiến lược
 5. Điều kiện lập kế hoạch chiến lược thành công
 6. Vai trò của người lãnh đạo trong lập kế hoạch chiến lược
 7. Cấu trúc bản kế hoạch chiến lược
 8. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ GDNN
 9. Lựa chọn sứ mệnh và các mục tiêu chủ yếu phát triển cơ sở GDNN.
 10. Phân tích môi trường bên ngoài để nhận dạng các cơ hội và thách thức.
 11. Phân tích môi trường bên trong để nhận dạng các điểm mạnh và điểm yếu.
 12. Lựa chọn các chiến lược trên cơ sở tìm kiếm các nguồn lực và năng lực cốt lõi và phát triển nó để hóa giải các nguy cơ, tận dụng các cơ hội từ môi trường bên ngoài.
 13. Thực thi chiến lược.

 

 

CHUYÊN ĐỀ 4

Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 

Có được kiến thức và kỹ năng trong tổ chức, quản lý quá trình đào tạo theo tiếp cận hiện đại, nâng cao khả năng chủ động hội nhập của cán bộ quản lý tại cơ sở GDNN.

 1. Nội dung
 2. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 3. Quản lý quá trình đào tạo ở cở sở GDNN.
 4. Mục tiêu của tổ chức và quản lý quá trình đào tạo
 5. Các bộ phận của quá trình đào tạo.
 6. Các yếu tố của quá trình đào tạo.
 7. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
 8. Cơ cấu tổ chức và quản lý đào tạo trong cơ sở GDNN.
 9. Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo của cơ sở GDNN.

III. QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

 1. Các yếu tố liên quan sử dụng nhân lực trong hoạt động đào tạo
 2. Công cụ hỗ trợ quản lý nhân lực trong hoạt động đào tạo
 3. Xây dựng kế hoạch hoạt động đào tạo
 4. Tổ chức hoạt động đào tạo
 5. Chỉ đạo hoạt động đào tạo
 6. Kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo
 1. Giám sát việc giảng dạy
 2. Giám sát kết quả học tập của học sinh
 3. Đánh giá kết quả đầu ra của khóa học

 

CHUYÊN ĐỀ 5

Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra

 

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Nêu và giải thích quan điểm phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong GDNN;
 • Mô tả và triển khai được phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra và phân biệt với phương thức phất triển chương trình theo truyền thống.
 1. Nội dung
 2. KHÁI QUÁT PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH
 3. Khái niệm
 4. Chương trình đào tạo theo niên chế
 5. Chương trình đào tạo theo tích lũy module, tín chỉ
 6. KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA
 7. Mục tiêu
 8. Vai trò, ý nghĩa
 9. Khung trình độ quốc và tiêu chuẩn kỹ năng nghề

III. CHUẨN ĐẦU RA

 1. Khái niệm
 2. Vai trò, ý nghĩa xây dựng chuẩn đầu ra
 3. Trình tự các bước xây dựng chuẩn đầu ra
 4. Chuẩn đầu ra một số nghề
 5. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THEO CHUẨN ĐẦU RA
 1. Khái quát phát triển chương trình đào tạo nghề nghiệp
 2. Trình tự các bước phát triển chương trình theo chuẩn đầu ra
 3. Chương trình đào tạo một số nghề trọng điểm

 

CHUYÊN ĐỀ 6

Hợp tác, liên kết với doanh nghiệp. Hướng nghiệp và việc làm

 

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Phân tích các khái niệm liên kết, hợp tác, hướng nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp;
 • Nắm bắt chủ trương, chính sách đối với doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp, đề xuất hướng tiếp cận với doanh nghiệp;
 • Nhận diện mô hình hướng nghiệp, mô hình đào tạo nghề nghiệp gắn kết doanh nghiệp.
 1. Nội dung
 2. TỔNG QUAN VỀ HƯỚNG NGHIỆP, ĐÀO TẠO VÀ VIỆC LÀM
  1. Khái niệm liên quan hướng nghiệp, đào tạo nghề nghiệp và việc làm
  2. Quan hệ giữa hướng nghiệp, đào tạo và việc làm trong đào tạo nghề nghiệp
  3. Điều kiện cơ bản sự đồng bộ giữa hướng nghiệp, đào tạo và việc làm trong GDNN
 3. HỢP TÁC, LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP
  1. Lợi ích đào tạo nghề nghiệp gắn nhu cầu của doanh nghiệp
  2. Chủ trương, chính sách đối với doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp
  3. Nội dung cơ bản đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
 4. Điều kiện cơ bản đảm bảo thành công đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
  1. Một số mô hình đào tạo nghề nghiệp hợp tác, liên kết với doanh nghiệp

III. HƯỚNG NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM

 1. Chủ trương, chính sách phân luồng, việc làm
 2. Nguyên tắc, nội dung, điều kiện triển khai phân luồng
 3. Mô hình phân luồng
 4. Thực trạng công tác phân luồng và việc làm Việt Nam
 5. Một số biện pháp phân luồng, việc làm

 

CHUYÊN ĐỀ 7

Quản lý nhân sự nhà trường (giáo viên, nhân viên…)

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Nêu và giải thích quan điểm hiện đại về quản lý và phát triển nhân sự cơ sở GDNN hoạt động theo cơ chế tự chủ;
 • Cập nhật, triển khai chế độ thù lao và phúc lợi của người lao động cơ sở GDNN;
 • Cập nhất kiến thức, kỹ năng tuyển dụng và lựa chọn nhân sự của cơ sở GDNN trong bối cảnh hội nhập;
 • Phân tích nội dung cơ bản về hướng nghiệp, đào tạo đánh giá và thăng tiến cho nhân sự của cơ sở GDNN.
 1. Nội dung
 2. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 3. Một số vấn đề chung của quản lý nhân sự.
 4. Quản lý nhân sự trong cơ sở GDNN.
 5. TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌN NHÂN SỰ
 6. Phân tích công việc
 7. Thành phần nhân sự của cơ sở GDNN.
 8. Mô tả công việc cho các vị trí quản lý, cán bộ, giáo viên.
 9. Chính sách tuyển dụng, quy trình lựa chọn và bổ nhiệm.

III. ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP NHÂN VIÊN

 1. Hệ thống đào tạo nhân viên
 2. Kế hoạch đào tạo cá nhân
 3. Trình độ chuyên môn của giáo viên và các nhân viên khác
 4. Hướng nghiệp cho nhân viên
 5. CHẾ ĐỘ THÙ LAO VÀ PHÚC LỢI CỦA NHÂN VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 6. Chế độ, thù lao của nhân viên
 7. Phúc lợi của nhân viên
 8. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ THĂNG TIẾN CHO NHÂN VIÊN
 9. Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên
 10. Sử dụng đánh giá kết quả để thăng tiến cho nhân viên

 

CHUYÊN ĐỀ 8

Quản lý tài chính, tài sản trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Phân tích các khái niệm và nội dung cơ bản liên quan tới quản lý tài chính, tài sản cơ sở GDNN;
 • Nắm bắt chủ trương, chính sách về tự chủ tài chính, tài sản đối với cơ sở GDNN;
 • Triển khai kỹ năng cơ bản quản lý tài chính, tài sản trong cơ sở GDNN theo quy trình.
 1. Nội dung

Phần A: Quản lý tài chính cơ sở GDNN

 1. CƠ CHẾ CẤP KINH PHÍ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG
 2. Ý nghĩa của việc cấp kinh phí bảo đảm hiệu quả và công bằng
 3. Các nguồn kinh phí cho cơ sở dạy nghề
 4. Các cơ chế cấp kinh phí
 5. So sánh giữa các cơ chế cấp kinh phí
 6. QUI TRÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CƠ SỞ GDNN
 7. Lập kế hoạch đào tạo trong cơ sở GDNN
 8. Xin cấp kinh phí từ bên ngoài
 9. Phân bổ doanh thu nội bộ
 10. Thủ tục tính toán chi phí thực hiện dịch vụ
 11. Các nguyên tắc tài chính

III.TẠO KINH PHÍ THÔNG QUA CƠ CHẾ BÙ ĐẮP CHI PHÍ

 1. Bù đắp chi phí qua học phí
 2. Bù đắp chi phí qua cung cấp dịch vụ
 3. QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ THU NHẬP
 4. Vay và Thuê
 5. Chi phí tài sản cố định (các toà nhà và thiết bị)
 6. Thanh lý tài sản và đồ dùng hư hỏng
 7. Sử dụng các khoản thặng dư
 8. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
 9. Mục đích của tính chi phí đào tạo nghề
 1. Các báo cáo tài chính của cơ sở GDNN tự chủ
 2. Tổ chức kiểm toán tài chính

Phần B: Quản lý tài sản trong cơ sở GDNN

 1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GDNN
  1. Cơ sở vật chất của cơ sở GDNN
  2. Một số vấn đề về quản lý cơ sở vật chất trong cơ sở GDNN
  3. Một số khó khăn thường gặp trong việc quản lý cơ sở vật chất
  4. Một số biện pháp tăng cường quản lý cơ sở vật chất của cơ sở GDNN.
  5. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT
  6. Quản lý phòng học, nhà xưởng trong cơ sở GDNN.
  7. Quản lý không gian.
  8. Quản lý thiết bị và công nghệ đào tạo.
  9. Cơ chế quản lý.

III. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ GDNN

 1. Quy trình
 2. Nội dung cụ thể của Quy trình

 

 

CHUYÊN ĐỀ 9

Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDNN

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Phân tích các khái niệm cơ bản liên quan tới quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDNN;
 • Nắm bắt quan điểm, chủ trương và chính sách về tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở GDNN, tiếp cận một số mô hình cơ sở GDNN tự chủ;
 • Xây dựng và báo cáo nội dung tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDNN.
 1. Nội dung
 2. QUYỀN TỰ CHỦ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 1. Tổng quan về tự chủ cơ sở GDNN.
 2. Chủ trương đường lối và chính sách tự chủ cơ sở GDNN.
  1. Mô hình tự chủ cơ sở GDNN.
  2. Thực trạng tự chủ cơ sở GDNN.
  3. Hướng tiếp cận tự chủ cơ sở GDNN.
  4. TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 3. Khái quát về trách nhiệm giải trình của cơ sở GDNN.
 4. Trách nhiệm giải trình về tài chính.
 5. Trách nhiệm giải trình về hoạt động.
 6. Trách nhiệm giải trình về chất lượng dịch vụ.
 7. Trách nhiệm giải trình về quản lý.

 

 

CHUYÊN ĐỀ 10

Giám sát và báo cáo hoạt động của cơ sở GDNN

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Phân tích được các khái niệm liên quan tới giám sát và báo cáo về hoạt động và chất lượng của cơ sở GDNN;
 • Nắm bắt và triển khai được nội dung giám sát, báo cáo hoạt động và chất lượng của cơ sở GDNN.
 1. Nội dung
 2. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CỦA CƠ SỞ GDNN
 3. Quy trình giám sát
 4. Giám sát hoạt động của cơ sở GDNN
 5. Giám sát chất lượng
 6. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ GDNN
  1. Cơ chế báo cáo của cơ sở GDNN
 7. Báo cáo năm của cơ sở GDNN
 8. Đáp ứng nhu cầu đào tạo của các ngành

 

Mục II.2 Kỹ năng tự chọn

CHUYÊN ĐỀ 11

Vai trò, tâm lý, phong cách và phẩm chất người lãnh đạo

 

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

Nắm được nội dung và vận dụng đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo để phát triển các phẩm chất tâm lý cần thiết, phát huy được vai trò và thể hiện được phong cách của người lãnh đạo.

 1. Nội dung
 2. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GDNN
 3. Tổng quan về lãnh đạo và quản lý đối với cơ sở GDNN.
 4. Vai trò lãnh đạo của nhà quản lý trong giao tiếp quan hệ.
 5. Vai trò lãnh đạo của nhà quản lý trong tiếp nhận và xử lý thông tin.
 6. Vai trò lãnh đạo của nhà quản lý ra quyết định.
 7. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
 8. Khái niệm về phong cách lãnh đạo.
 9. Những phong cách lãnh đạo.
 10. Phong cách lãnh đạo thế kỷ 21.

III. PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

 1. Tầm nhìn xa
 2. Sự tự tin
 3. Tính kiên định
 4. Chấp nhận mạo hiểm
 5. Sự kiên trì
 6. Sự quả quyết
 7. Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân…

 

CHUYÊN ĐỀ 12

Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Trình bày được những vấn đề cơ bản của công việc đàm phán và tổ chức cuộc họp
 • Nắm bắt và triển khai được một số kỹ năng cơ bản về đàm phán và tổ chức cuộc họp trong quản lý lãnh đạo.
 1. Nội dung
 2. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN
 3. Khái quát chung về đàm phán (Nguồn của đàm phán là xung đột)
 4. Mục đích của đàm phán trong quản lý lãnh đạo
 5. Những đặc điểm của đàm phán đạt hiệu quả
 6. Các bước tiến hành một cuộc đàm phán
 7. Một số kỹ năng cơ bản đàm phán trong quản lý lãnh đạo
 8. KỸ NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP
 9. Khái niệm
 10. Các yếu tố của cuộc họp đạt hiệu quả
 11. Các bước tổ chức cuộc họp
 12. Một số kĩ năng cơ bản cần thiết trong điều hành cuộc họp

 

 

CHUYÊN ĐỀ 13

Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng ra quyết định

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Trình bày được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các kĩ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định và thực hiện quyết định quản lý;
 • Nắm bắt và triển khai được kỹ năng làm việc nhóm có hiệu quả, kỹ năng ra quyết định và thực hiện quyết định quản lý đản bảo tính quy trình và khoa học.

 

 1. Nội dung
 2. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
  1. Khái quát về làm việc nhóm
  2. Hoạt động của nhóm
  3. Điều hành nhóm
  4. Kỹ năng làm việc nhóm
 3. KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ
  1. Khái niệm, phân loại, các yêu cầu cơ bản của quyết định lãnh đạo, quản lý
  2. Quy trình và kỹ năng ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở
  3. Quy trình và kỹ năng tổ chức thực hiên quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

 

CHUYÊN ĐỀ 14

Xây dựng văn hóa nghề trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 1. Mục tiêu của chuyên đề

Sau khi học xong chuyên đề học viên:

 • Trình bày được những hiểu biết cơ bản về văn hóa nghề; mối quan hệ giữa văn hóa nghề với việc làm;
 • Vận dụng kiến thức để xây dựng môi trường văn hóa nghề lành mạnh tại các cơ sở GDNN;
 • Xây dựng phong cách làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.
 1. Nội dung
 2. TỔNG QUAN VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA NGHỀ
 3. Khái quát về văn hóa, văn hóa nghề .
 4. Nội hàm của Văn hóa nghề .
 5. Các thành tố cơ bản của văn hóa nghề tại cơ sở GDNN.
 6. MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA NGHỀ VỚI VIỆC LÀM
 7. Văn hóa nghề với các cơ hội việc làm ; với việc làm bền vững ;
 8. Văn hóa nghề với văn hóa doanh nghiệp;
 9. Văn hóa nghề trong môi trường làm việc đa văn hóa.
 10. Tạo lập môi trường văn hóa nghề tại cơ sở GDNN.

 

Phần III:

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ – VIẾT THU HOẠCH – KẾT THÚC KHÓA HỌC

 

CHUYÊN ĐỀ

Hướng dẫn trải nghiệm thực tế, viết báo cáo thu hoạch và đánh giá cuối khóa

 

 1. Trải nghiệm thực tế
 2. Mục đích
 • Quan sát và trao đổi kinh nghiệm quản lý giáo dục nghề nghiệp qua thực tiễn tại một đơn vị, địa phương cụ thể.
 • Kết nối giữa lý thuyết với thực hành.
 1. Yêu cầu
 • Học viên quan sát, ghi nhận trong quá trình trải nghiệm thực tế.
 • Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình trải nghiệm thực tế.
 1. Hướng dẫn
 • Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp trải nghiệm thực tế cho học viên.
 • Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.
 1. Báo cáo thu hoạch
 2. Mục đích
 • Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở GDNN.
 • Đánh giá mức độ kết quả học viên đã đạt được qua chương trình (kiến thức, kỹ năng và hành vi thái độ).
 • Có khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác hiện tại.
 1. Yêu cầu
 • Học viên cần viết bản báo cáo thu hoạch hoàn chỉnh, trong đó nêu những kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào thực tiễn tại vị trí công tác hiện tại.
 • Các yêu cầu sẽ được thông báo tới học viên khi bắt đầu khóa học.
 1. Hướng dẫn
 • Độ dài: Không quá 12 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Time New Roman, khổ chữ 14, cách dòng 1,5.
 • Cấu trúc: Do học viên thiết kế và biên soạn.
 • Văn phong, cách viết: Có phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có số liệu minh chứng rõ ràng.
 1. Đánh giá cuối khóa
 2. Chấm điểm theo thang 10 điểm: Điểm đạt là từ 5 trở lên.
 3. Xếp loại:
 • Giỏi: 9 – 10 điểm;
 • Khá: 7 – 8 điểm;
 • Trung bình: 5 – 6 điểm;

Không đạt: Dưới 5 điểm.