Đào tạo

KHAI GIẢN LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ SƯ PHẠM KỸ THUẬT SỐ

Sắp tới viện sẽ tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên đề sư phạm kỹ thuật số cho Nhà giáo, cán bộ quản lý, những người có nhu cầu vận dụng các phương pháp sư phạm kỹ thuật số trong hoạt động, giảng dạy GDNN.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học hiểu biết cơ bản, cần thiết về sư phạm kỹ thuật số; từ đó  vận dụng vào hoạt động giảng dạy , nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN trong kỷ nguyên số,

– Phân tích được các nội dung cơ bản của sư phạm kỹ thuật số

– Vận dụng được các nội dung của sư phạm kỹ thuật số vào thực tiễn

– Tổ chức được hoạt động giảng dạy dựa trên nền tảng sư phạm kỹ thuật số trong kỷ nguyên số, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy GDNN

Lớp bồi dưỡng do các chuyên gia đầu ngành hướng dẫn; áp dụng phương pháp theo năng lực thực hiện; HV hoàn thành khóa học được cấp chứng nhận.

Tin: VP Viện